ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม สพค.

การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
คณะทำงานประชุมเตรียมความพร้อม
การอบรมวิทยากร ด้านวัดผล บรรณารักษ์
และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

หนังสือราชการ

18 ก.พ. 58
การอบรมเตรียมวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท. (หนังสือนำ)(หนังสือนำ)
(คำสั่ง)(บัญชีรายชื่อ)(แบบตอบรับ)(ตารางการอบรม)
2 ก.พ.58
การประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) (หนังสือนำ) (โครงการ) (กำหนดการ) (แบบตอบรับ)
6 พ.ย. 57
สำรวจข้อมูลข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
30 ต.ค. 57 โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (หนังสือนำ) (โครงการอังกฤษ) (รายละเอียดไทย) (รายละเอียดอังกฤษ)
22 ต.ค. 57
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (หนังสือนำ) (ตารางกลุ่มเป้าหมาย)
4 ต.ค. 57 การรายงานข้อมูลการขอไปต่างประเทศของข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา (หนังสือนำ) (ตัวอย่าง) (แบบฟอร์ม)
27 ส.ค. 57
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (หนังสือนำ) แนบ 1 2 3 4
26 ส.ค. 57
แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
25 ส.ค. 57 รายชื่อวิทยากรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคกลาง (วัดผล) (โรงเรียนขนาดเล็ก)
21 ส.ค. 57 บัญชีจัดสรร การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา (บัญชี 1) (บัญชี 2)
  รายละเอียดหน่วยพัฒนา การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา ด้านวัดผล บรรณารักษ์ และวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
20 ส.ค. 57 เปลี่ยนสถานที่วันการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านวัดผล
(สพป.กรุงเทพมหานคร) (สพป.สมุทรสงคราม)
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1)
19 ส.ค. 57
เปลี่ยนสถานที่วันการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ด้านบรรณารักษ์ (สพป.สุพรรณบุรี 1) (สพป.สุพรรณบุรี 2)
(สพป.สุพรรณบุรี 3) (สพป.สมุทรสาคร) (สพป.สมุทรสงคราม)
15 ส.ค. 57 การพัฒนาหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา"
(กำหนดการ)
14 ส.ค. 57 โครงการ บีเจซีครูไทยของแผ่นดิน
8 ส.ค. 57
จัดส่งรายชื่อรองผอ.สพป./สพม. ทุกเขต เพื่อดำเนินการฝึกอบรม
6 ส.ค. 57
การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านการวัดผล
  การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านบรรณารักษ์
  การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านโรงเรียนขนาดเล็ก
5 ส.ค. 57
การทำสัญญาให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ (หนังสือราชการ) (รายชื่อ)
(สัญญาอนุญาติ) (สัญญาค้ำประกัน)
  การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาติการลาไปต่างประเทศ
4 ส.ค. 57
รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2557
30 ก.ค. 57 การประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรด้านวิทยากรด้านวัดผล
บรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก