"พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓", "พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒" "ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ดร.ชวลิต โพธิ์นคร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพค.
หน่วยงานในสังกัด
...
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้าราชการและบุคลากร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มประสานงานเครือข่าย
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระเบียบที่เกี่่ยวข้อง
ระกาศที่เกี่่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการลาไปต่างประเทศ
งาน/โครงการ สพค./สพฐ.
บริการอื่น ๆ
...

เรียนฟรี 15 ปี (ปก) (เนื้อหา)
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการไปต่างประเทศ [หนังสือนำ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557 Dowloads

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 4 Dowloads

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" Dowloads

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" Dowloads 1 2

เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล Dowloads

เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 Dowloads

เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ" Dowloads

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 Dowloads

ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา Dowloads

โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557 Dowloads

เรื่อง หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลกรเข้าสู่วัยสูงอายุ หนังสือนำ Dowloads

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 Dowloads

เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ Dowloads

ประกาศผู้ได้รับรางวัล"บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" และรางวัล"บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" Dowloads

เรื่อง แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ [หนังสือนำ]

เรื่อง การยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจการลาไปต่างประเทศ [หนังสือนำ]

เรื่อง การพัฒนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556 [หนังสือนำ]

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท [หนังสือนำ] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ][ภาคเหนือ] [ภาคกลางและภาคตะวันออก]

E-BOOK หนังสือ "ครูดีในดวงใน พ.ศ.2556" [หนังสือครูดี][ถอดประสบการณ์ครูดี]

E-BOOK หนังสือ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" พ.ศ.2555 [หนังสือ]

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ป.โท ปี 2556 [แบบสำรวจ] [สัญญา] [รายชื่อภาคกลางและตะวันออก] [รายชื่อภาคเหนือ] [รายชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]

โครงการพัฒนาครูดีครูเก่ง (Master teacher) ประจำปี 2556 [หนังสือนำ] [ประกาศ] [รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม][แบบแจ้งความประสงค์][วิชาภาษาไทย[คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์][วิชาสังคม][วิชาสุขศึกษา][ศิลปะ][การงานอาชีพและเทคโนโลยี ][ภาษาอังกฤษ][วิชาปฐมวัย][การศึกษาพิเศษ]

กรอกข้อมูลแบบสำรวจการติดตามพัฒนาครูทั้งระบบ [แบบฟอร์ม]

E-BOOK หนังสือ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" พ.ศ.2554 โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"  ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2554 [E-BOOK]

E-BOOK หนังสือ "ครูดีในดวงใน พ.ศ.2554" [e-book]

E-BOOK หนังสือ "ครูดีในดวงใน พ.ศ.2555" [e-book]

LINK หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

LINK การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยพัฒนา] [แจ้งเพื่อทราบ]

LINK ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [หนังสือนำ] [แนวปฏิบัติ] [ppt อ.จินตนา]

LINK แนวปฏิบัติการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม1) (เพิ่มเติม2)

LINKเอกสารประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมพัฒนาครูระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับสถาบันอุดมศึกษา
(รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา) (อ.วิจารณ์ พานิช) (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า) (ดร.ชวลิต โพธิ์นคร) (ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) (ประสบการ์วิจัยของนักเรียน) (สรรพสาระการเรียนรู้)

LINK รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ Browser in service (รายชื่อแนบ)

LINK การพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง coaching mentoring (เพิ่มเติม) [หนังสือนำ] [ตัวอย่างสัญญาจ้าง] [ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง] [ตัวอย่างTOR]

LINK รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความคิดเห็นเชิงเหตุผลและการประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอ
โครงการ ของดร.สุธีระ [รายงาน]

การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก Dowloads
 
...
หนังสือราชการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง สพท./ โรงเรียน
...
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 3  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2288-5634-35   โทรสาร. 0-2281-0503