โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

หนังสือราชการ/ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

NEW

แจ้งหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/uyq45wHtgLl7WyT02
(ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม. 2560 หน่วยงาน ละ 1 คน)
เอกสารแนบ หนังสือนำ

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่กรอกข้อมูลการอบรมของข้าราชการครู (เฉพาะครูเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อในระบบ Trianing obec)
ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/lzGNXkhp2W4F3XJn2

แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
ลงทะเบียนเป็นผู้เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ทางเว็บไซต์ www.kurupatana.ac.th

แจ้งคณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
ส่งรายชื่อตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1336/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมประชุม โดยกรอกแบบตอบรับ 
ตาม link https://goo.gl/forms/KA3KwhvgXIATbrYl1

แจ้งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
รายงานสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560
โดยกรอกข้อมูลที่  https://goo.gl/forms/ObjrBW6Nll4HOjnb2

แจ้งผู้เสนอหลักสูตร เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ กรณีผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกหรือเลื่อนการจัดอบรม

ขั้นตอนสำหรับการยกเลิก หรือ เลื่อนการจัดอบรม

1.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันคุรุพัฒนาทราบ
2.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำการแจ้งผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบและ
หากเกิดความเสียหายกับครูที่ลงทะเบียนแล้ว ในส่วนของค่าใช้จ่าย
สำหรับค่าพาหนะเดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วรถทัวร์) , ค่าที่พัก, ค่าลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายในกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิก หรือ เลื่อนการจัดอบรม

แจ้งผู้เสนอหลักสูตร
หากผู้เสนอหลักสูตรประสงค์ขอเปลี่ยนวันที่ และ สถานที่การจัดอบรม (กรณีกำหนดวันจัดอบรมก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)
ให้กรอกแบบคำขอ ตาม link นี้
https://goo.gl/forms/reZK3nkDOpXCCGnm1

(กรุณาอ่านคำชี้แจงให้ชัดเจน)
หมดเขตยื่นความประสงค์ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 24.00 น.
***แจ้งผู้จัดหลักสูตรตรวจสอบ ข้อมูลรหัสหลักสูตร ตามเอกสารแนบ คลิก

แบบแจ้งความประสงค์ยกเลิกรุ่นการจัดอบรม
คำชี้แจง : ให้ผู้เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรองจากสถาบันคุรุพัฒนาที่มีความประสงค์
จะยกเลิกรุ่นการจัดอบรมเนื่องจาก กรณี ดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีจำนวนน้อยจนไม่สามารถเปิดการจัดอบรมได้
2. เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเปิดการจัดอบรมได้ ( ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ)

หมายเหตุ : 
1. การยกเลิกรุ่นการจัดอบรม ผู้เสนอหลักสูตร ต้องเป็นผู้แจ้งยกเลิกการจัดอบรม
กับทางผู้เข้ารับการอบรมด้วยตนเองและต้องได้รับการตอบกลับจากผู้เข้ารับการอบรม
ว่ารับทราบถึงการยกเลิกการจัดอบรมในหลักสูตรนั้นๆ
2. หากเกิดความเสียหายต่อผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากผู้จัดอบรมไม่แจ้งยกเลิกกับผู้เข้ารับการอบรม
หรือผู้เข้ารับการอบรมไม่รับทราบถึงการยกเลิกหลักสูตรนั้นๆ ผู้จัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง

โดยกรอกแบบแจ้งความประสงค์ยกเลิกการอบรมที่ 
https://goo.gl/forms/CeoNJwELuujPNjh02

แบบกรอกข้อมูลการอบรม (เฉพาะกรณีที่สำรองจ่ายเงินแล้วและถูกระบบยกเลิก
เนื่องจากยืนยันการลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา)
คำชี้แจง : ให้ข้าราชการครูกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในกรณีที่ ครูไม่ได้เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบบแจ้งเตือนไว้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
1. กรณีครูจ่ายค่าอบรมไปก่อน โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย
2. กรณีครูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินหรือจองตั๋วรถทัวร์ ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย
3. กรณีครูจ่ายค่าที่พักล่วงหน้า โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย
4. กรณียืมเงินจากสถานศึกษา หรือ เขตพื้นที่ จ่ายค่าลงทะเบียน,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง ล่วงหน้าแล้ว
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันในระบบ
(กรุณาใช้ chrome ในการกรอกข้อมูล)

แบบกรอกข้อมูล  https://goo.gl/forms/lzGNXkhp2W4F3XJn2

ให้ข้าราชการครูกรอกข้อมูลเพื่อ ขอรหัสผ่านใหม่การเข้าระบบ Trianing.obec.go.th ในกรณีที่ข้าราชการครูลืมรหัสผ่านเข้าระบบ

ซึ่งอยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. จำรหัสผ่านเข้าระบบ Trianing.obec.go.th ไม่ได้
2. จำ E-mail ตนเองไม่ได้
3. จำ รหัสผ่าน E-mail ตนเองไม่ได้

โดยกรอกคำร้องขอเพื่อรับรหัสผ่านที่
https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3 

หมายเหตุ :: โดยให้ใช้ gmail.com เป็นเมล์ ในการติดต่อเท่านั้น

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 
ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา
ประกาศวันที่ 3 เมษายน 2560  คลิก

การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DOC 
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9
เอกสารแนบ หนังสือนำ คลิก

ด่วนที่สุดระบบจะมีการส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนคอร์สไปที่ผู้เสนอหลักสูตร 
ในเวลา 5.00 น. ของทุกวัน

ตามข้อมูลที่เจ้าของหลักสูตรลงทะเบียนไว้กับระบบ
โดยเจ้าของหลักสูตรสามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมล เพื่อตรวจสอบสถานะของหลักสูตรได้ตลอดเวลา
หรือ กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน สามารถตรวจสอบคอร์สได้ที่ ลิงก์

http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo
=รหัสหลักสูตร&classNo=รหัสรุ่น

ตัวอย่างที่1 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000001 รุ่น 01
http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo
=60000001&classNo=01

ตัวอย่างที่2 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000002 รุ่น 02
http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo
=60000002&classNo=02

ด่วนที่สุด

ให้ สพท. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ Admin สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา)
จำนวน 1 คน (เท่านั้น) ส่งภายในวันที่ 4 กรกฎาคม  2560  เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ :  Admin ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ  สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร โดยเฉพาะ

ส่งรายชื่อ ตาม link ข้างล่างนี้

https://goo.gl/forms/h3TGf9IV2kXwKx3l1

เอกสารแนบ หนังสือนำ

ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งาน (สำหรับแอดมินเขต)

ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ
เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

Line@ID :  @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย)

อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com

ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747

โดยสามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตาม
ประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา วันที่ 2 กรกกฎาคม 2560 คลิก

ด่วนที่สุด 
          ประกาศสำหรับผู้ที่เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
และมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม และ สถานที่จัดอบรม          
          ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • กรณีเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม  ระยะเวลา (จำนวนวันต้องเท่าเดิม)
  • กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม  สภาพของสถานที่ต้องใกล้เคียงกับสถานที่เดิม
  • กรณีเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ต้องทำหนังสือถึงสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อพิจารณา
  • ให้ระบุวันที่ สถานที่ ในการจัดอบรม ใหม่ โดยไม่ต้องระบุวัน และ สถานที่ เดิม

หมายเหตุ :  ส่งข้อมูลมาทาง e-mail : hrdtrainingobec@gmail.com  
ภายในวันที่  3  กรกฎาคม  2560  เวลา 16.30 น.เพื่อปรับปรุงข้อมูลและประกาศให้ครู Shopping 
ในวันที่ 5 ก.ค. 2560   (ส่งเป็นไฟล์ word  และ ต้องลงลายมือชื่อกำกับด้วย)

เอกสารแนบ  แบบขอแก้ไขข้อมูล คลิก

รวมคำถาม – ตอบ
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส 

คลิก

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 คลิก

ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

เอกสารแนบ  หนังสือนำ  กำหนดการ  แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ

ประกาศผลการเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู  คลิกเอกสารการเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู  คลิก

การประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญ และ กำหนดการ คลิก 

สรุปผู้แจ้งความประสงค์เข้าฟังการชี้แจงการเสนอโครงการ/ หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ สพฐ. 13 มี.ค.60

รายชื่อ คลิก https://goo.gl/oHZHun