26 มีนาคม 2557 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำผลงานทางวิชาการของผู้อำนวจยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ" [หนังสือนำ]
6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [หนังสือนำ][แบบตอบรับ][ตารางการอบรม][บัญชีรายชื่อ]
25 ตุลาคม 2556 เรื่อง งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ [รายละเอียด]
17 ตุลาคม 2556 เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่นแห่งประเทศไทย รอบที่ 1 [หนังสือนำ][รายละเอียด][สิ่งที่ส่งมาด้วย1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
1 ตุลาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท [หนังสือนำ] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ][ภาคเหนือ] [ภาคกลางและภาคตะวันออก]
26 กันยายน 2556 เรื่อง ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการมืออาชีพ วันที่ 16-18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กุรงเทพ [คลิก]
9 กันยายน 2556 เรื่อง การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงนักบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 [หนังสือนำ/รายละเอียด]
5 กันยายน 2556 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "เลขานุการมืออาชีพ" [หนังสือนำ/รายละเอียด] [หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ][แบบฟอร์ม]
29 สิงหาคม 2556 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 ปี 2556 [หนังสือนำ/รายละเอียด]
23 สิงหาคม 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ป.โท ปี 2556 [หนังสือนำ/รายละเอียด] [แบบสำรวจ] [สัญญา] [รายชื่อภาคกลางและตะวันออก] [รายชื่อภาคเหนือ] [รายชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]
26 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 [ประกาศ]
24 กรกฎาคม 2556 เรื่อง โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครนั้งที่ 8 ปี 2557 [หนังสือนำ] [กิจกรรมดำเนินงาน] [เกณฑ์การประเมิน] [รายละเอียดโครงการ] [แบบประเมิน][แบบเสนอผลงาน] [ปฏิทินการปฏิบัติงาน] [ประกาศ]
24 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ รุ่นที่ 1-14" [หนังสือนำ] [ ตารางการฝึกอบรม] [รายละเอียดการโอนงบประมาณ] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อโรงเรียน] เพิ่มเติม
11 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย สรุปผล และจัดทำรายงานการวิจัย [หนังสือนำ] [ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ] [กำหนดการ]
11 มิถุนายน 2556 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ รุ่นที่ 1-14 [หนังสือนำแจ้งเขต] [หนังสือนำแจ้งคณะกรรมการดำเนินงาน][ คำสั่งแต่งตั้ง] [ตารางฝึกอบรม][รายละเอียด ][รายชื่อโรงเรียน]
6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในภูมิภาคเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต [หนังสือนำ]
3 มิถุนายน 2556 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (In Service) ปี 2556 [หนังสือนำ] [รายชื่อ 1] [รายชื่อ 2] [รายชื่อ 3 ] [รายชื่อ 4 ]
29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557 [หนังสือนำ] [แบบประวัติ][แบบประเมิน][โครงการ] [แนวปฏิบัติขั้นตอน]
28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 [หนังสือนำ] [รายชื่อวัด]
27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลวิจัย [หนังสือนำ] [คำสั่ง]
23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง กรอกข้อมูลแบบสำรวจการติดตามพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ]
23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2556 [หนังสือนำ]
23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพของครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (In-service) ตำแหน่ง ผอ.และรอง ผอ.สพม./สพป. [หนังสือนำ]
20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ [หนังสือนำ] [หนังสือนำ2] [รายชื่อโรงเรียน]
20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการคัดเลือกข้าราชการแและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 8/2556 [หนังสือนำถึงเขตประถมศึกษา] [หนังสือนำถึงเขตมัธยมศึกษา] [โครงการ] [แนวทางการคัดเลือก] [แบบกรอกประวัติ 1] [แบบกรอกประวัติ 2] [แบบกรอกประวัติ 3] [แบบกรอกประวัติ4]
16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ต้นแบบ [หนังสือนำ]
10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี [หนังสือนำ] [หลักเกณฑ์วิธีการ][แบบเสนอ] [ขั้นตอนการคัดเลือก]
7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มตามภูมิภาค โครงการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในระดับผลลัพธ์ [หนังสือนำ/กำหนดการ/แบบตอบรับ] [หนังสือนำเพิ่มเติม][คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ][บัญชีรายชื่อจุดที่1] [รายชื่อจุดที่2] [รายชื่อจุดที่3] [รายชื่อจุดที่4] [โอนเงินค่าใช้จ่าย] [บัญชีจัดสรรงบประมาณ] [บัญชีโอนศึกษานิเทศก์] [บัญชีโอนผอ.สถานศึกษา] [บัญชีโอนรองผอ.] [บัญชีโอนเงิน ผอ.จุดที่1 เพิ่มเติม]
22 เมษายน 2556 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำจัดการเรียนการสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ [หนังสือนำ]
22 เมษายน 2556 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำจัดการเรียนการสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ [หนังสือนำ] [กำหนดการ] [รายชื่อ1] [รายชื่อ2]
19 เมษายน 2556 เรื่อง การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย [หนังสือนำ] [กำหนดการ] [รายชื่อ] [แบบตอบรับ] [บัญชีจัดสรร]
10 เมษายน 2556 เรื่อง การสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษารุ่นที่ 1 [หนังสือนำ]
2 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำ TOR เพิ่มเติม [หนังสือนำ]
28 มีนาคม 2556 เรื่อง การประชุมสัมมนาการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ศตวรรษโลกที่ 21 โดยกระบวนการ GPAS [หนังสือนำ] [บัญชีจัfสรรค่าพาหนะ]
21 มีนาคม 2556 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพของครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (In-Service) ประจำปีงบประมาณ 2556 [หนังสือนำ]
20 มีนาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง coaching mentoring (เพิ่มเติม) [หนังสือนำ] [ตัวอย่างสัญญาจ้าง] [ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง] [ตัวอย่างTOR] [รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม]
15 มีนาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "Enhancing Meaningful Learning in Primary/Secondary Mathematics Instruction using ICT" [หนังสือนำ]
15 มีนาคม 2556 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒฯาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ" [หนังสือนำ]
14 มีนาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการมืออาชีพ [หนังสือนำ]
12 มีนาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง coaching mentoring (เพิ่มเติม) [หนังสือนำ]
12 มีนาคม 2556 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2556 [หนังสือนำ]
12 มีนาคม 2556 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ 2556 และ การคัดเลือกครูู้สอนดีเด่น 2556 [หนังสือนำ]
8 มีนาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง coaching mentoring [หนังสือนำ]
7 มีนาคม 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่บรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี [หนังสือนำ] [แบบสำรวจ]
27 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมพัฒนาครูระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 [หนังสือนำ] [กำหนดการและคำสั่ง]
15 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการวิจัยและจัดทำเครื่องมือการวิจัย โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา รองผอ. สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ในระดับผลลัพธ์ [หนังสือนำ คำสั่ง และกำหนดการ ]
6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [หนังสือนำ]
17 มกราคม 2556 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนานาชาติการยกระดับครูไทยสู่มาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายการศึกษานานาชาติ [หนังสือนำ]
17 มกราคม 2556 เรื่อง การประชุมสัมมนานาชาติการยกระดับครูไทยสู่มาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายการศึกษานานาชาติ [หนังสือนำ]
11 มกราคม 2556 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๖ [หนังสือนำ]
10 มกราคม 2556 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล [หนังสือนำ]
9 มกราคม 2556 เรื่อง รายงานผลดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรการศึกษา [หนังสือนำ]
7 มกราคม 2556 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพของครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน(in-service) [หนังสือนำ]
7 มกราคม 2556 เรื่อง การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ [หนังสือนำ] [ตารางส่งรายงานข้อมูล]
3 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งผู้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" "บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" "ตามรอยเกียรติยศครูฯ"ทำกิจกรรม"เรียนรู้ตัวเรา" [หนังสือนำ]
25 ธันวาคม 2555 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" พ.ศ.๒๕๕๕ [หนังสือนำ]
25 ธันวาคม 2555 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "บุคลากร สพฐ.ดีเด่น " ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ [หนังสือนำ]
21 ธันวาคม 2555 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๖ [หนังสือนำ]
13 ธันวาคม 2555 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพวาด เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.๒๕๕๖ [หนังสือนำ]
12 ธันวาคม 2555 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ [หนังสือนำ]
22 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [คำสั่ง] [กำหนดการ]
7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [หนังสือนำ]
1 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล [หนังสือนำ] หมายเหตุ ขยายเวลาส่งภายใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
19 ตุลาคม 2555 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
19 ตุลาคม 2555 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ โดย สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (รายละเอียด)
19 ตุลาคม 2555 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมวิปัสสนากัมมัีฏฐาฯเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รายละเอียด)
11 ตุลาคม 2555 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [หนังสือนำ]
9 ตุลาคม 2555 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู [หนังสือนำ]
28 กันยายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! เอกสารเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการขอออนุญาตไปต่างประเทศล่าสุด [หนังสือนำ]
27 กันยายน 2555 เรื่อง ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกาาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ]
20 กันยายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ขออนุญาตให้บุคลากรฝึกภาคปฏิบัติ [หนังสือนำ] [รายชื่อนักศึกษา] [ระเบียบก.ค.ศ.] [คำสั่ง สพฐ.]
12 กันยายน 2555 เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงนบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา [หนังสือนำ]
3 กันยายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 [หนังสือนำ] [คุณสมบัติ]
3 กันยายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๕ [หนังสือนำ]
16 สิงหาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล [หนังสือนำ]
16 สิงหาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2 และขอส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ [หนังสือนำ]
16 สิงหาคม 2555 เรื่อง การประชุมสัมมนาการพัฒนางานข้าราชการลาศึกษาต่อและงานข้าราชการลาไปต่างประเทศ [หนังสือนำ]
12 สิงหาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! รายชื่อผู้ฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยพัฒนาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [หนังสือนำ] [รายชื่อ]
6 สิงหาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาตค้นแบบ [หนังสือนำ] [แนวทางฝึกประสบการณ์และแบบประเมิน] [รายชื่อผู้ฝึกประสบการณ์รุ่นที่ 1]
6 สิงหาคม 2555 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 [หนังสือนำ]
30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพิ่มเติม [หนังสือนำ] [หน่วยพัฒนาจ.นครราชสีมา] [หน่วยพัฒนา จ.นครปฐม]
20 กรกฎาคม 2555 เรื่อง สำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนากากรพัฒนางานข้าราชการลาศึกษาต่อและงานข้าราชการลาไปต่างประเทศ [หนังสือนำ]
20 กรกฎาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [ประกาศ]
17 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำสำหรับผู้เข้าอบรม] [หนังสือนำสำหรับคณะกรรมการฯ][คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ] [กำหนดการพัฒนาฯรวม] [กำหนดการพัฒนาศูนย์จ.นครราชสีมา รุ่นที่1] [กำหนดการพัฒนาศูนย์จ.นครราชสีมา รุ่นที่2] [กำหนดการพัฒนา สคบศ.] [บัญชีรายชื่อศูนย์ จ.นครราชสีมา รุ่นที่1] [บัญชีรายชื่อศูนย์ จ.นครราชสีมา รุ่นที่2] [บัญชีรายชื่อศูนย์ สคบศ. ] [รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ]
16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ศึกษาเอกสารก่อนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2555 [ปกหลักสูตร] [คู่มือผอ.ร.ร.] [คู่มือรองผอ.ร.ร.] [หลักสูตรผอ.ร.ร.] [หลักสูตรรองผอ.ร.ร.]
16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ [ประกาศ]
16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [การจัดสรรงบประมาณ] [จุดอบรมพัฒนาฯ] [รายชื่อผู้เข้าอบรมพละศึกษา] [รายชื่อผู้เข้าอบรมสุขศึกษา] [รายชื่อเพิ่มเติมพละศึกษา] [รายชื่อเพิ่มเติมสุขศึกษา] [รายชื่อติดต่อประสานงาน ] [ใบสมัคร] [พื้นที่รับผิดชอบของสถาบันฯ]
13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ขอให้ สพป. / สพม. ส่งรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ฯ [หนังสือนำและแบบฟอร์ม]
13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [หนังสือนำ] [คำสั่งคณะกรรมการฯ] [กำหนดการประชุม]
13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2555 [หนังสือนำ] [กำหนดการ] [รายละเอียดโครงการ] [รายชื่อผู้เข้าอบรมภาคกลาง] [รายชื่อผู้เข้าอบรมภาคเหนือ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาคใต้ ] [รายละเอียดประกอบการโอนเงิน]
6 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 [หนังสือนำ] [ประกาศ สพฐ.]
2 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี [หนังสือนำ] [กำหนดการและสถานที่อบรม] [แบบตอบรับ] [แบบสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม] [ใบยืนยันการจองห้องพัก] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) (ทัศนศิลป์) ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพทั้งหมด] [โควต้าเข้าอบรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ ปี2555] [NEW : จุดอบรมสพป./สพม.]
29 มิถุนายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 7 พ.ศ.2556 [หนังสือนำ]
28 มิถุนายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ที่ผลงานไม่ผ่านการประเมินและถูกส่งปรับปรุงแก้ไข [หนังสือนำ] [แบบ บสพ.1]
28 มิถุนายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะ(เพิ่มเติม) [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสาระศิลปะ(เพิ่มเติม)]
28 มิถุนายน 2555 เรื่อง โครงการแลกเป้าเพื่อสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง [หนังสือนำ]
26 มิถุนายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี [หนังสือนำ] [กำหนดการและสถานที่อบรม] [แบบตอบรับ] [แบบสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม] [ใบยืนยันการจองห้องพัก] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) (ทัศนศิลป์) ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพทั้งหมด] [โควต้าเข้าอบรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ ปี2555]
22 มิถุนายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [หนังสือนำ]
15 มิถุนายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การประชุมปฏิบัติการบริหารโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ]
8 มิถุนายน 2555 เรื่อง การอบรมครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และการอบรมครูกลุ่มระดับกลาง ครูกลุ่มระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[หนังสือนำ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
30 พฤษภาคม 2555 รื่อง ด่วนที่สุด! การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำสำหรับผู้เข้าอบรม] [หนังสือนำสำหรับคณะกรรมการฯ] [รายละเอียดการโอนเงิน] [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ] [กำหนดการพัฒนาฯ] [บัญชีรายชื่อศูนย์จ.นครปฐม] [บัญชีรายชื่อศูนย์จ.นครราชสีมา] [บัญชีรายชื่อศูนย์ จ.พิษณุโลก] [บัญชีรายชื่อศูนย์ จ.เพชรบุรี(สถานที่อ.หัวหิน)] [กำหนดการศูนย์จ.นครปฐม] [กำหนดการศูนย์จ.นครราชสีมา] [กำหนดการศูนย์ จ.พิษณุโลก] [กำหนดการศูนย์ จ.เพชรบุรี(สถานที่อ.หัวหิน)]
28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด!(ขยายเวลาส่งใบรับสมัคร ถึง 1 มิถุนายน 2555) โครงการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาชีววิทยา] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาเคมี] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อครเข้ารับการอบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ] [จำนวนศูนย์ฝึกอบรม] [รายชื่อผู้ประสานงาน] [ใบสมัคร] [การจัดสรรงบประมาณ]
28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ศึกษาเอกสารก่อนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [ปกหลักสูตร] [คู่มือผอ.ร.ร.] [คู่มือรองผอ.ร.ร.] [หลักสูตรผอ.ร.ร.] [หลักสูตรรองผอ.ร.ร.]
28 พฤษภาคม 2555 update 28 พ.ค.55 เรื่อง ด่วนที่สุด! การอบรมครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ประถมฯและคณิตศาสตร์ประถมฯ [หนังสือนำ] [จำนวนครูที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ(UPDATE)] [ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายชื่อวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อวิชาวิทยาศาสตร์]
23 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาชีววิทยา] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาเคมี] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อครเข้ารับการอบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ] [จำนวนศูนย์ฝึกอบรม] [รายชื่อผู้ประสานงาน] [ใบสมัคร] [การจัดสรรงบประมาณ]
23 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้าเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักัพฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [หนังสือนำ]
22 พฤษภาคม 2555 เรื่อง โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556 [หนังสือนำ]
17 พฤษภาคม 2555 update 17 พ.ค.55 เรื่อง ด่วนที่สุด! การอบรมครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ประถมฯและคณิตศาสตร์ประถมฯ [หนังสือนำ] [จำนวนครูที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ(UPDATE)] [ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายชื่อวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อวิชาวิทยาศาสตร์]
16 พฤษภาคม 2555 เรื่อง เลื่อนกำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง[หนังสือนำ ถึง สปพ.] [หนังสือนำถึง สพป./สพม.]
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณในการพัฒนาครู ประจำปี 2555 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ]
14 พฤษภาคม 2555 update 14 พ.ค.55 เรื่อง ด่วนที่สุด! การอบรมครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ประถมฯและคณิตศาสตร์ประถมฯ [หนังสือนำ] [จำนวนครูที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ(UPDATE)] [ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายชื่อวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อวิชาวิทยาศาสตร์]
8 พฤษภาคม 2555 update 8 พ.ค.55 เรื่อง ด่วนที่สุด! การอบรมครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ประถมฯและคณิตศาสตร์ประถมฯ [หนังสือนำ] [จำนวนครูที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ(UPDATE)] [ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายชื่อวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อวิชาวิทยาศาสตร์]
4 พฤษภาคม 2555 update 4 พ.ค.55 เรื่อง ด่วนที่สุด! การอบรมครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ประถมฯและคณิตศาสตร์ประถมฯ [หนังสือนำ] [จำนวนครูที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ(UPDATE)] [ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายชื่อวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อวิชาวิทยาศาสตร์]
3 พฤษภาคม 2555 เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [หนังสือนำ]
2 พฤษภาคม 2555 update 2 พ.ค.55 เรื่อง ด่วนที่สุด! การอบรมครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ประถมฯและคณิตศาสตร์ประถมฯ [หนังสือนำ] [จำนวนครูที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ(UPDATE)] [ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายชื่อวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อวิชาวิทยาศาสตร์]
1 พฤษภาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา [หนังสือนำ]
26 เมษายน 2555 เรื่อง โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ"สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 [หนังสือนำ(สพป.)] [หนังสือนำ(สพม.)]
23 เมษายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [หนังสือนำ] [แนวปฏิบัติ]
18 เมษายน 2555 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2555 [หนังสือนำ]
17 เมษายน 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การอบรมครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ประถมฯและคณิตศาสตร์ประถมฯ [หนังสือนำ] [จำนวนครูที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ]
17 เมษายน 2555 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555 [หนังสือนำ]
2 เมษายน 2555 เรื่อง การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ [หนังสือนำ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
2 เมษายน 2555 เรื่อง ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [ประกาศ]
30 มีนาคม 2555 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 (คณะกรรมการฯ) [หนังสือนำ] [คำสั่ง] [ตารางการประชุมฯ] [ตารางการพัฒนาระยะที่1] [ตารางการพัฒนาระยะที่3]
30 มีนาคม 2555 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 [หนังสือนำ] [ตารางการพัฒนาระยะที่1] [คู่มือการฝึกประสบการณ[ปก] [คำนำ] [คำชี้แจง]] [ตารางการพัฒนาระยะที่3] [รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ] [แบบประเมินโดยผู้บังคับบัญชา] [แบบประเมินโดยตนเอง] [แบบประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน] [เอกสารศึกษานิเทศก์ (ปก) (คำนำ) (หลักสูตร) (กิจกรรมหน่วยที่1) (กิจกรรมหน่วยที่2) (กิจกรรมหน่วยที่3) [แบบกรอกประวัติ] [แผนที่ภูเขางามรีสอร์ท1] [แผนที่ภูเขางามรีสอร์ท2]
26 มีนาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! ยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 [หนังสือนำ] [แบบฟอร์มยืนยัน] [รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ]
26 มีนาคม 2555 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [หนังสือนำ]
20 มีนาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก [หนังสือนำ]
12 มีนาคม 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การฝึกอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมปี55] [รายชื่อวิชาหลัก] [ช่วงเวลาฝึกอบรม] [ใบสมัคร] [รุ่นที่1การสอนเครื่องกระทบ] [รุ่นที่2การสอนขับร้องประสานเสียง] [รุ่นที่3การสอนขับร้องเพลงสากล] [รุ่นที่4การควบคุมวงดนตรี] [รุ่นที่5การสอนโสตทักษะ] [รุ่นที่6การสอนวงปี่พาทย์] [รุ่นที่7การสอนขับร้องเพลงไทย] [รุ่นที่8การสอนเครื่องทองเหลือง] [รุ่นที่9การสอนรีคอร์เดอร์] [รุ่นที่10การสอนทฤษฎีดนตรี] [รุ่นที่11การสอนเทคโนโลยีดนตรีรุ่นที่1] [รุ่นที่12ดนตรีเด็กเล็ก] [รุ่นที่13การสอนเครื่องลมไม้] [รุ่นที่14การสอนวงมโหรี] [รุ่นที่15เทคโนโลยีดนตรีสำหรับครูรุ่นที่2] [รุ่นที่16การเรียบเรียงเสียงประสาน] [รุ่นที่17เทคโนโลยีดนตรีสำหรับครูรุ่นที่3]
27 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไป และ โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก [หนังสือนำ] [โครงการ1] [โครงการ2]
24 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [รายชื่อเพิ่มเติม]
23 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [หนังสือนำ]
21 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ด่วนที่สุด! การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ1] [หนังสือนำ2] [หนังสือนำ3] [คำสั่งคณะกรรมการฯ] [กำหนดการตำแหน่งผอ.ร.ร.] [กำหนดการตำแหน่งรองผอ.ร.ร.] [รายชื่อผอ.ร.ร.] [รายชื่อรองผอ.ร.ร.] [ปกหลักสูตร] [คู่มือผอ.ร.ร.] [คู่มือรองผอ.ร.ร.] [หลักสูตรผอ.ร.ร.] [หลักสูตรรองผอ.ร.ร.]
19 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง สำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [LINK สำรวจรายชื่อทุกกลุ่มสาระวิชา]
10 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [แบบสำรวจข้อมูล] [หนังสือสพฐ.] [หนังสือ ก.ค.ศ.]
7 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [หนังสือนำ]
9 มกราคม 2555 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ]
8 มกราคม 2555 เรื่อง การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล [หนังสือนำ] [บัญชีรายชื่อผู้ทีได้รับรางวัล] [บัญชีจัดสรรงบประมาณ สพม.] [บัญชีจัดสรรงบประมาณ สพป.] [กำหนดการ] [แบบสรุปผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ] [แผนที่โรงแรมริเวอร์ไซด์] [แบบตอบรับ]
6 มกราคม 2555 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 [หนังสือนำ] [ประกาศผลระดับประเทศ] [ประกาศผลระดับจังหวัด]
6 มกราคม 2555 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจใ นศักยภาพภาษาอังกฤษ (หมายเหตุ ให้ทุกท่านนำ notebook มาด้วย) [หนังสือนำ]
5 มกราคม 2555 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 [หนังสือนำ]
29 ธันวาคม 2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) [ประกาศ]
26 ธันวาคม 2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2554 รางวัล "บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" (ระดับประเทศ) [หนังสือนำ]
26 ธันวาคม 2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2555 [หนังสือนำ]
14 ธันวาคม 2554 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2555 [หนังสือนำ]
14 ธันวาคม 2554 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณ๊มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน [หนังสือนำ]
9 ธันวาคม 2554 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2555 [หนังสือนำ]
18 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด แบบสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [หนังสือนำ]
16 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [หนังสือนำ] [หนังสือจาก ก.ค.ศ.] [รายละเอียดหน่วยพัฒนา] [แบบสรุปรายชื่อฯ]
15 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! (กำหนดการใหม่) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ1] [หนังสือนำ2]
10 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น [หนังสือนำ]
9 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! รายละเอียดความคืบหน้าโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการรสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [รายชื่อผอ.ร.ร. ณ. 9พ.ย.54] [รายชื่อรองผอ.ร.ร. ณ. 9พ.ย.54] [กำหนดการพัฒนาผอ.ร.ร.] [กำหนดการพัฒนา รองผอ.ร.ร.] [แบบกรอกทะเบียนประวัติ]
7 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ1] [หนังสือนำ2] [หนังสือนำ3] [คำสั่งคณะกรรมการฯ] [กำหนดการตำแหน่งผอ.ร.ร.] [กำหนดการตำแหน่งรองผอ.ร.ร.] [รายชื่อผอ.ร.ร.] [รายชื่อรองผอ.ร.ร.] [ปกหลักสูตร] [คู่มือผอ.ร.ร.] [คู่มือรองผอ.ร.ร.] [หลักสูตรผอ.ร.ร.] [หลักสูตรรองผอ.ร.ร.]
4 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! กำหนดการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [รายชื่อผอ.ร.ร.] [รายชื่อรองผอ.ร.ร.]
18 ตุลาคม 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด!การประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ [หนังสือนำ]
18 ตุลาคม 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด!ผลการตรวจสอบสัญญาอนุญาตการรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ปี 2554 (รุ่น2) [หนังสือนำ] [ผลการตรวจสอบ]
17 ตุลาคม 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [ประกาศ]
17 ตุลาคม 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อนการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่6 ในโอกาสวันครูโลก ขอเลื่อนกำหนดการเนื่องจากภาวะอุทกภัยในพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล จากวันที่ 17 -19 ตุลาคม 2554 ณ อิมแพคเมองทองธานี จ.นนทบุรี ไปเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม 2554 จะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนให้ทราบในภายหลังต่อไป [ประกาศ]
7 ตุลาคม 2554 เรื่อง การประชุมโต๊ะกลมของผู้นำการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 6 และการประชุมสัมมนาผู้นำด่้านการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 [หนังสือนำ]
7 ตุลาคม 2554 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการและดำเนินการจัดประชุมโต๊ะกลมของผู้นำการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 6และการประชุมสัมมนาผู้นำด้านการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 [หนังสือนำ]
26 กันยายน 2554 เรื่อง ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5 [ประกาศ]
20 กันยายน 2554 เรื่อง รายชื่อผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 [ประกาศ]
9 กันยายน 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาชีววิทยา รอบ 2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้าอบรม์] [ใบสมัคร]
9 กันยายน 2554 เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชัั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 [หนังสือนำ]
3 กันยายน 2554 เรื่อง เบิกเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 [หนังสือนำ] [รายชื่อนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์] [รายชื่อนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา] [รายชื่อนักศึกษาสาขาภาษาไทย] [รายชื่อนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์] [รายชื่อนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ] [รายชื่อนักศึกษาสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา]
26 สิงหาคม 2554 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ [หนังสือนำ]
26 สิงหาคม 2554 เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าพาหนะเพื่อเบิกจ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ [หนังสือนำ]
15 สิงหาคม 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ รอบ 2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้าอบรม์] [ใบสมัคร]
15 สิงหาคม 2554 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน [หนังสือนำ] [ตารางการอบรม] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม] [บัญชีจัดสรร] [รายละเอียดการฝึกอบรม]
10 สิงหาคม 2554 เรื่อง แจ้งกำหนดการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ รุ่นที่ 2 [หนังสือนำ]
10 สิงหาคม 2554 เรื่อง กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ [หนังสือนำ] [หนังสือการเดินทางไปต่างประเทศ] [แนวทางการปฏิบัติ] [คู่มือ]
10 สิงหาคม 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด! แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีงบประมาณ 2554 [หนังสือนำ] [รายละเอียด] [รายชื่อหอพัก]
5 สิงหาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [รายชื่อผอ.] [รายชื่อรอง ผอ. ศูนย์จ.นครปฐม ] [รายชื่อรอง ผอ. ศูนย์จ.อุดรธานี]
5 สิงหาคม 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [ตารางการอบรม] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม] [บัญชีจัดสรร]
5 สิงหาคม 2554 เรื่อง ชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับครูผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี [หนังสือนำ]
2 สิงหาคม 2554 เรื่อง โอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมครูวิชาบรรณารักษ์ และวิชาสังคมศึกษา กลุ่มระดับกลาง ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ]
2 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอให้ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ปี 2554 ดำเนินการทำสัญญาข้อตกลงกับ สพป./สพม. ต้นสังกัด [หนังสือนำ] [หลักเกณฑ์การทำสัญญา] [สัญญาอนุญาต] [สัญญาค้ำประกัน] [ตัวอย่างสัญญาอนุญาต/ค้ำประกัน] [แบบรายงานจำนวน]
1 สิงหาคม 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาเคมี (MASTER TEACHER) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้าอบรม์] [ใบสมัคร]
26 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำปี 2554 [หนังสือนำถึง สพป./สพม.] [ประกาศ] [รายชื่อสาขาภาษาไทย] [รายชื่อสาขาภาษาอังกฤษ] [รายชื่อสาขาวิทยาศาสตร์] [รายชื่อสาขาสังคมศึกษา] [รายชื่อสาขาคณิตศาสตรศึกษา] [รายชื่อสาขาจิตวิทยา][หนังสือนำถึงสพป./สพม. กรณีเรียนร่วม] [จำนวนรับเรียนร่วม] [ใบสมัครเรียนร่วม] [รายละเอียดผู้ประสานงาน]
22 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ รอบ2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้าอบรม์] [ใบสมัคร]
22 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ (MASTER TEACHER) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้าอบรม์] [ใบสมัคร]
14 กรกฎาคม 2554 เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง) เพิ่มเติม [หนังสือนำ] [บัญชีจัดสรร]
14 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่มงานช่าง(เนื่องจากรายชื่อโรงเรียนเคลื่อน) [รายชื่อ]
14 กรกฎาคม 2554 เรื่อง โอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมครูวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มระดับสูง และกลุ่มระดับกลาง คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [รายละเอียด1] [รายละเอียด2]
13 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา [รายละเอียด]
13 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 [รายละเอียด]
13 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5 [หนังสือนำถึง สพป.] [หนังสือนำถึง สพป.และสพม.] [เอกสารคู่มือการฝึกอบรมประสบการณ์นิเทศการศึกษา] [แบบประเมิน] [หลักสูตรการพัฒนาฯ]
12 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์(MASTER TEACHER) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้าอบรม์] [ใบสมัคร]
8 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาคณิตศาสตร์และเคมี (รอบที่2) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชเคมี] [ใบสมัครคณิตศาสตร์] [ใบสมัครเคมี]
7 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการครูกลุ่มระดับสูง(Master Teacher) วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ (เพิ่มเติม) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [รายละเอียด]
6 กรกฎาคม 2554 เรื่อง โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี [หนังสือนำ] [ตารางการอบรม] [รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่มการงาน(แก้ไขงานช่าง)] [รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่มการงาน(สำรอง)] [รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่มศิลปะ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มศิลปะ(สำรอง)] [กำหนดการ] [ใบสมัคร] [บัญชีจัดสรรงบประมาณ] [ใบจองที่พัก] [ผู้ประสานงาน]
1 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [รายละเอียด]
1 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อศุนย์อบรม วันที่ดำเนินการอบรม จำนวนผู้อบรมและผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มระดับกลาง)โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) [รายละเอียด]
28 มิถุนายน 2554 เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 9 พ.ศ.2555 [หนังสือนำ] [โครงการ] [แนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหา] [แบบประวัติและผลงาน]
28 มิถุนายน 2554 เรื่อง ด่วน! ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนปริญญาโท (เฉพาะสาขาวิทยบริการเชียงราย เลือกศูนย์ที่จะศึกษาใหม่) [หนังสือนำ] [รายชื่อ]
24 มิถุนายน 2554 เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาสุขศึกษา] [รายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิชาพละศึกษา] [ตารางการอบรม] [กำหนดวันเวลาอบรมวิชาพลศึกษา] [กำหนดวันเวลาอบรมวิชาสุขศึกษา] [ใบสมัคร] [รายชื่อผู้ประสานงานประจำศูนย์]
17 มิถุนายน 2554 เรื่อง ด่วน! รายชื่อครู Master Teacher ที่เข้ารัรบการอบรมเป็นแกนนำ ณ โรงแรม The Twin Tower รุ่นที่ 1-4 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ให้เข้าอบรมได้เฉพาะมีรายชื่อเท่านั้น) [รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 มิ.ย.54] [รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 มิ.ย.54] [รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 มิ.ย.54] [รุ่นที่ วันที่ 21-22 มิ.ย.54]
17 มิถุนายน 2554 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ link เว็บไซต์ การอบรมครูกลุ่มระดับกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี>>http://www3.ipst.ac.th/ETV_School2554.html
15 มิถุนายน 2554 เรื่อง ปรับจำนวนข้อมูลรายชื่อครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ[รายละเอียด]
15 มิถุนายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลรายชื่อครูสาระการเรียนรู้ปฐมวัยเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 [รายละเอียด]
14 มิถุนายน 2554 เรื่อง แก้ไขข้อมูลรายชื่อครูเข้ารับการอบรมสาระการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [รายละเอียด]
14 มิถุนายน 2554 เรื่อง การฝึกอบรม Master Teacher เพื่อเป็นแกนนำตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [รายละเอียด]
14 มิถุนายน 2554 เรื่อง โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง) [หนังสือนำ] [ศูนย์การอบรม ETV] [รายละเอียดการโอนเงิน] [รายชื่อครูกลุ่มกลางวิชาคณิตศาสตร์ประถม] [รายชื่อครูกลุ่มกลางวิชาคณิตศาสตร์ม.ต้น] [รายชื่อครูกลุ่มกลางวิชาวิทยาศาสตร์ประถม] [รายชื่อครูกลุ่มกลางวิชาวิทยาศาสตร์มัธยม]
10 มิถุนายน 2554 เรื่อง การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เพิ่มเติม) [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและบัญชีจัดสรร ] [ตารางการฝึกอบรม] [ใบสมัคร] [ช่วงเวลาฝึกอบรม]
8 มิถุนายน 2554 เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2554 (รอบสอง) [หนังสือนำ] [คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก] [สถานที่เปิดสอนปริญญาโท] [รายชื่อผู้มีสิทธฺ์ได้รับการคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ม.ต้น] [รายชื่อผู้มีสิทธฺ์ได้รับการคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ม.ปลาย] [รายชื่อผู้มีสิทธฺ์ได้รับการคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ม.ต้น] [แบบรายงานข้อมูล]
6 มิถุนายน 2554 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อครูอบรมวิชาบรรณารักษ์ และวิชาภาษาไทยม.ต้น ที่แก้ไขใหม่ สามารถเข้าดูได้ที่ link เดิมข้างล่าง วันที่ 2 มิถุนายน 2554 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
6 มิถุนายน 2554 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [รายละเอียด]
6 มิถุนายน 2554 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ link เว็บไซต์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. หน่วยพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา >>http://director.smartschool.in.th
6 มิถุนายน 2554 เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 6 พ.ศ.2555 [หนังสือนำ] [ประกาศกระทรวงฯ] [รายละเอียดโครงการฯ] [แบบเสนอผลงาน] [แบบประเมินสรรหา] [เกณฑ์การประเมิน] [ปฏิทินดำเนินการ]
2 มิถุนายน 2554 เรื่อง โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายละเอียด แก้ไขใหม่]
2 มิถุนายน 2554 เรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมแระสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายละเอียด]
25 พฤษภาคม 2554

เรื่อง การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และโลกดาราศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายละเอียด]

25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมครู MASTER TEACHER วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น รุ่นที่ 6 [หนังสือนำ] [รายชื่อ]
23 พฤษภาคม 2554 เรื่อง รายละเอียดกำหนดการพัฒนาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ หน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา [กำหนดการ]
20 พฤษภาคม 2554
20 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การส่งข้าราชการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัมนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ [หนังสือนำ]
20 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้ารับการพัฒนาครูผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์)และสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2554 [หนังสือนำ] [บัญชีรายชื่อ] [emailเพื่อส่งข้อมูลแก้ไข : pang_2502@hotmail.com(นาฎศิลป์และทัศนศิลป์) ,nuchcy08@hotmail.com(พลศึกษาและสุขศึกษา)]
20 พฤษภาคม 2554 เรื่องหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หลักสูตรการพัฒนาตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา] [หลักสูตรการพัฒนาตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ]
19 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ สพป. ] [รายชื่อผู้พัฒนาตำแหน่ง ผอ.] [รายชื่อผู้พัฒนาตำแหน่ง รอง ผอ.] [กำหนดการพัฒนา]
19 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ สพป.และ สพม. ] [คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการ] [กำหนดการพัฒนา]
18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้ารับการพัฒนาครูผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานเกษตร งานช่าง งานบ้าน เทคโนโลยีและธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2554 [หนังสือนำ] [วิชาเทคโนโลยี][วิชางานเกษตร] [วิชางานช่าง] [วิชางานบ้าน] [วิชาธุรกิจ] [แก้ไข e-mail : hrd@obec.go.th]
18 พฤษภาคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ [หนังสือนำ]
18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แจ้งกำหนดการและรายชื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [กำหนดการ] [รายชื่อผอ.] [รายชื่อ รอง ผอ. ]
10 พฤษภาคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งกำหนดการ การอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และโลกดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ(เพิ่มเติม) [กำหนดการ][บัญชีรายชื่อ]
9 พฤษภาคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ]
9 พฤษภาคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [บัญชีรายละเอียด]
9 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แนวทางการดำเนินการฝึกประสบการณ์และแบบประเมิน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [แบบประเมิน]
6 พฤษภาคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง การอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และโลกดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ(เพิ่มเติม) [หนังสือนำ] [หลักสูตร] [บัญชีรายชื่อ] [ตารางการอบรมวิชาคณิตศาสตร์] [ชื่อผู้ประสานงาน]
2 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ [หนังสือนำสพป.] [หนังสือนำสพม.] [บัญชีรายชื่อ] [กำหนดการ]
2 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ] [รายวิชาที่เปิดอบรม] [ตารางการฝึกอบรม] [ใบสมัคร] [แผนที่การเดินทาง] [วิธีการเดินทาง] [ช่วงเวลาฝึกอบรม]
30 เมษายน 2554 เรื่อง การอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ สพป. ] [หนังสือนำ สพม.] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาคณิตศาตร์] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์์] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาเคมีี์] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีววิทยา] [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ] [กรอบแนวทางการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2554 ] [ใบสมัคร] [รายชื่อผุ้ประสานงาน]
29 เมษายน 2554 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานจิเทศก์เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [หนังสือนำ]
29 เมษายน 2554 เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [รอง ผอ. ] [ผอ.]
27 เมษายน 2554 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คู่มือการปฏิบัติ ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 " [e-book]
27 เมษายน 2554 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "ครูดีในดวงใน พ.ศ.2554" [e-book]
27 เมษายน 2554 เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2554 [หนังสือนำ] [คุณสมบัติ] [สถานที่] [แบบการรายงานข้อมูล] [รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิชาจิตวิทยา 2554] [รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิชาคณิตศาตร์ ม.ต้น2554] [รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ม.ปลาย 2554] [รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิชาสังคม 2554] [รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิชาภาษาไทยม.ต้น 2554] [รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิชาภาษาไทยม.ปลาย 2554] [รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ 2554] [รายชื่อนักศึกษา ศูนย์กรุงเทพฯ ปี2553] [รายชื่อนักศึกษา ศูนย์ขอนแก่น ปี2553] [รายชื่อนักศึกษา ศูนย์เชียงราย ปี2553] [รายชื่อนักศึกษา ศูนย์ตรัง ปี2553]
27 เมษายน 2554 เรื่อง การส่งขอมูลการขออนุญาตไปต่างประเทศ [สพป.] [สพม.]
5 เมษายน 2554 เรื่อง โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ. ดีเด่น" ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 [หนังสือนำ สพป. ] [หนังสือนำ สพม.] [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
24 มีนาคม 2554 เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) [หนังสือนำ]
24 มีนาคม 2554 เรื่อง โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ. ดีเด่น" ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 [หนังสือนำ สพป. ] [หนังสือนำ สพม.] [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
24 มีนาคม 2554 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 [หนังสือนำ]
22 มีนาคม 2554 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2554 [หนังสือนำ]
21 มีนาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. และ รอง ผอ. [หนังสือนำ]
11 มีนาคม 2554 เรื่อง ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 4 [หนังสือนำ]
11 มีนาคม 2554 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [หนังสือนำ1] [หนังสือนำ2] [รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ]
2 มีนาคม 2554 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาการใช้โปรแกรมข้าราชการลาไปต่างประเทศ ทุกกรณี [หนังสือนำ] [รายละเอียดการสัมมนา] [รายละเอียดการโอนฯ1] [รายละเอียดการโอนฯ2] [กำหนดการ] [แบบตอบรับ]
23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [หนังสือนำ] [ไฟล์ภาพ]
23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการดำเนินการฝึกประสบการณ์และแบบประเมินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ./รองผอ.สถานศึกษา [หนังสือนำ]
21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การประชุมเสวนา "เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา [หนังสือนำ]
16 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา [หนังสือนำ1] [หนังสือนำ2] [คำสั่ง] [กำหนดการ]
15 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง กำหนดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา [กำหนดการ]
9 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯตำแหน่ง ผอ.] [รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯตำแหน่ง รอง ผอ.] [กำหนดการ]
1 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง โครงการคนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 [หนังสือนำ]
20 มกราคม 2554 เรื่อง โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2554 [หนังสือนำ]
17 มกราคม 2554 เรื่อง พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 4 [หนังสือนำ(1)] [หนังสือนำ(2)] [คำสั่ง] [กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ] [กำหนดการระยะที่ 1] [กำหนดการระยะที่ 3] [คู่มือการฝึกประสบการณการ์นิเทศการศึกษา] [บัญชีรายชื่อ] [คำนำ สารบัญ] [คำนำหลักสูตร] [คู่มือฝึกประสบการณ์] [แบบประเมินโดยผู้บังคับบัญชา] [แบบประเมินตนเอง] [แบประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน] [ปกหลักสูตร] [ปกคู่มือ] [หลักสูตร1] [หลักสูตร2] [หลักสูตร3] [ผู้เข้ารับการพัฒนาเตรียมการ]
7 มกราคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" [หนังสือนำ]
7 มกราคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "บุคลากร สพฐ. ดีเด่น" [หนังสือนำ]
7 มกราคม 2554 เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ [หนังสือนำ]
7 มกราคม 2554 เรื่อง การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล(แก้ไขใหม่) [หนังสือนำ] [แก้ไขเบอร์แฟกซ์ใหม่]
5 มกราคม 2554 เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2554 [หนังสือนำ]
5 มกราคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [รายชื่อ ผอ. ] [รายชื่อรอง ผอ. ] [แบบสำรวจ]
5 มกราคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุญาตไปต่างประเทศ [หนังสือนำ]
5 มกราคม 2554 ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" [ประกาศ]
18 ธันวาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา[หนังสือนำ]
16 ธันวาคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2553[ประกาศ]
30 พฤศจิกายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ [หนังสือนำ]
29 พฤศจิกายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554[รายละเอียด]
25 พฤศจิกายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [แนวทางฝึกประสบการณ์]
24 พฤศจิกายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ] [หนังสือนำ2][คำสั่ง สพฐ. ] [กำหนดการพัฒนาทุกจุด] [รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่งผอ.] [รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา่ตำแหน่งรอง ผอ.] [กำหนดการพัฒนาจุดนครราชสีมา] [กำหนดการพัฒนาจุด สคบศ.]
18 พฤศจิกายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [หนังสือนำ]
16 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการขออนุญาตไปต่างประเทศ[หนังสือนำ]
16 พฤศจิกายน 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 รางวัล "บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" ระดับประเทศ ระดับจังหวัด
4 พฤศจิกายน 2553 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ายที่ทำการจาก สพฐ. 2 ชั้น 5 เป็น สพฐ. 2 ชั้น 3
3 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ][ผอ.รุ่น 9-13][ผอ.รุ่น 14-19][ผอ.รุ่น 20-24][รองผอ.รุ่น 24-30][รองผอ.รุ่น 31-36][รองผอ.รุ่น 37-40]
1 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การฝึกอบรมและประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย [หนังสือนำ]ภาคใต้ ณ ม.สงขลานครินทร์ เลื่อนไม่มีกำหนด
28 ตุลาคม 2553 เรื่อง การพัฒนาครู ด้วยระบบ e - Training [หนังสือนำ]
14 ตุลาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง ประชุมสัมมนาและชี้แจงการพัฒนาครู ด้วยระบบ e - Training [หนังสือนำ]
11 ตุลาคม 2553 เรื่อง การประชุมสัมมนาครูแกนนำตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ][รายชื่อ][กำหนดการ]
11 ตุลาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ การประชุมสัมมนาชี้แจงการพัฒนาครู ด้วยระบบ e - Training [หนังสือนำ]
6 ตุลาคม 2553 ด่วนที่สุด ครูที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ม.รามคำแหงที่ลงทะเบียน วันที่ 25 - 26 กันยายน 2553 และ 1-2 ตุลาคม 2553 ไม่ทัน ให้ไปลงทะเบียนในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2553 ได้ ณ สาขาวิทยบริการ
4 ตุลาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง ประชุมสัมมนาและชี้แจงการพัฒนาครู ด้วยระบบ e - Training [หนังสือนำ]
30 กันยายน 2553 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในปีงบประมาณ 2554์ [หนังสือนำ]
29 กันยายน 2553 เรื่อง สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [หนังสือนำ][แบบสำรวจ][รายชื่อรุ่น 1][รายชื่อรุ่น 2][รายชื่อรุ่น 3]
29 กันยายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง [หนังสือนำ]
28 กันยายน 2553 เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2554 [หนังสือนำ]
28 กันยายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) และรายชื่อผู้สมัครใจเรียนร่วมระดับปริญญาโท โดยใช้งบประมาณส่วนตัว [หนังสือนำ][ประกาศผู้ได้รับทุนเพิ่มเติม][ประกาศผู้สมัครใจเรียนร่วมโดยใช้ทุนส่วนตัว][ประกาศ ม.รามคำแหง]
27 กันยายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ][ตารางการอบรม][รายชื่อวิชาพลศึกษา][รายชื่อวิชาพลศึกษา สศศ.][รายชื่อวิชาสุขศึกษา][รายชื่อวิชาสุขศึกษา สศศ.][กำหนดวันเวลา][บัญชีจัดสรรงบประมาณ][ใบสมัคร]
24 กันยายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนทัศนศิลป์ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ][กำหนดการ][รายชื่อ][รายชื่อ สศศ.][บัญชีจัดสรรงบประมาณ][กำหนดวันเวลา][ใบสมัคร][แผนที่]
17 กันยายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง กรอกข้อมูลในแบบติดตามการดำเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา[หนังสือนำ][แบบฟอร์ม]
15 กันยายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง โครงการอบรมครูสอนศิลปะเด็ก ประจำปี 2553 ครั้งที่ 5 [หนังสือนำ][โครงการ][กำหนดการ][ใบสมัคร]
15 กันยายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 [หนังสือนำ]
15 กันยายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 [หนังสือนำ][แผ่นพับ][ใบสมัครสถาบันพระปกเกล้า]
14 กันยายน 2553 เรื่อง การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [หนังสือนำ]
11 กันยายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ][ประกาศ][รายชื่อวิชาภาษาไทย][รายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ][รายชื่อวิชาสังคมศึกษา][รายชื่อวิชาวิทยาศาสตร์][รายชื่อวิชาคณิตศาสตร์][รายชื่อวิชาจิตวิทยา/แนะแนว][รายละเอียด][ใบสมัคร][หอพัก]
2 กันยายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ [หนังสือนำ]
31 สิงหาคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ]
25 สิงหาคม 2553 เรื่อง โอนเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ[หนังสือนำ][โอนเงิน][รายละเอียด]
25 สิงหาคม 2553 เรื่อง ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3[รายละเอียด]
25 สิงหาคม 2553 เรื่อง โครงการฝึกอบรม เรื่อง รู้จักเศรษฐกิจไทย[รายละเอียด]
24 สิงหาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[หนังสือนำ] [แผนกำหนดการ][แนวทางฝึกประสบการณ][รายชื่อโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรผอ.][รายชื่อโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรรองฯ]
24 สิงหาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในโอกาสวันครูโลก วันที่ 26-28 ส.ค.53 ณ เมืองทองธานี (สพท.ที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุม) [หนังสือนำ][แบบฟอร์มแจ้งชื่อ][โอนเงิน]โปรดแจ้งรายชื่อด่วนภายในวันนี้
16 สิงหาคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนนาฏศิลป์ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ][ตารางอบรม][รายชื่อ][รายชื่อ(สศศ.)][กำหนดวัน][โอนเงิน][ใบสมัคร][แผนที่]
11 สิงหาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training [หนังสือนำ-คำสั่ง][รายละเอียด]
10 สิงหาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในโอกาสวันครูโลก [หนังสือนำ][โครงการ][กำหนดการ][แบบบัญชีรายชื่อ][แก้ไขอีเมล]
6 สิงหาคม 2553 ด่วนที่สุด การอบรมครูแกนนำ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ[หนังสือนำ]์
3 สิงหาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[หนังสือนำ] [รายชื่อผอ.][รายชื่อรองผอ.] [กำหนดการ][สารบัญคู่มือ][คู่มือ]
[สารบัญหลักสูตร] [หลักสูตร][หลักสูตรรองฯ][หนังสือนำ]
28 กรกฎาคม 2553 ด่วนที่สุด การอบรมครูแกนนำจัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายอุดมศึกษา [หนังสือแจ้ง สพท.]์[หนังสือแจ้งศูนย์การศึกษาพิเศษ]
28 กรกฎาคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ (ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ) [หนังสือนำ][คุณสมบัติ][สถานที่เปิดสอน][แบบสำรวจ][แบบสรุปผล][รายชื่อวิทย์-คณิต ม.ปลาย][รายชื่อคณิต ม.ต้น][รายชื่อวิทย์ ม.ต้น][รายชื่อภาษาไทย ม.ต้น] [รายชื่อภาษาไทย ม.ปลาย] [รายชื่อสังคม] [รายชื่อจิตวิทยา/แนะแนว]
23 กรกฎาคม 2553 ด่วนที่สุด การอบรมครูแกนนำ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายอุดมศึกษา [หนังสือนำ] [รายชื่อ] [กำหนดการวิชาที่จะอบรมก่อน]
23 กรกฎาคม 2553 ด่วนที่สุด คู่มือฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ ที่เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 3 [คู่มือ]
21 กรกฎาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การอบรมครูแกนนำวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จุดภาคใต้ (ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ) [หนังสือนำ][รายชื่อ][เพิ่มเติมรายชื่อกระบี่][กำหนดการ][ข้อมูลเพิ่มเติม]
8 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)[หนังสือนำ][รายชื่อ][กำหนดการ-แบบตอบรับ][ระยะที่ 1][ระยะที่ 3][คู่มือ][ประเมิน1][ประเมิน2][ประเมิน3][ปก][หลักสูตร][หน่วย 2]
7 กรกฎาคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง การฝึกอบรมครูดนตรี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [หนังสือนำ][รุ่น/กลุ่ม][รายชื่อ][รายชื่อ สศศ.][ใบสมัคร][ตารางอบรม][โอนเงิน][แก้ไขพิษณุโลก]
7 กรกฎาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การเข้ารับการพัฒนาภาวะผู้นำ Authentic Leadership for Educational Administration : From Mindset to Practices [รายละเอียด]
5 กรกฎาคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง แจ้งสถานที่อบรมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) [รายละเอียด][แผนที่][แผนที่]
2 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3 [หนังสือนำ][รายชื่อ][กำหนดการ-แบบตอบรับ][ระยะที่ 1][ระยะที่ 3][คู่มือ][ประเมิน1][ประเมิน2][ประเมิน3][ปก][หลักสูตร][หน่วย 2]
2 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3 (เชิญกรรมการ) [หนังสือนำ][คำสั่ง][ระยะที่ 1][ระยะที่ 3]
30 มิถุนายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปรับปรุง) [หนังสือนำ][จำนวน][ศูนย์อบรม][ใบสมัคร][กำหนดการ][รายชื่อ][โอนเงิน][แผนที่](สอบถามเรื่องการส่งใบสมัครที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0 2282 9009 ต่อ 6101-6104)
23 มิถุนายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ [หนังสือนำ][รายชื่อ][แบบตอบรับ][กำหนดการรุ่น 1][กำหนดการรุ่น 2 ]
21 มิถุนายน 2553 เรื่อง โครงการความร่วมมือรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [หนังสือนำ][กำหนดการ][รุ่น][รายชื่อ][รายละเอียด]
17 มิถุนายน 2553 เรื่อง โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 [หนังสือนำ][โครงการ][ประกาศศธ.][ปฏิทิน][แบบเสนอผลงาน]
14 มิถุนายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง โครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในโอกาสวันครูโลก [หนังสือนำ]
9 มิถุนายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ." ณ อาคารรัฐสภา (วันที่ 19 - 20, 26 - 27 มิถุนายน 2553) [รายละเอียด]
7 มิถุนายน 2553 เรื่อง การประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [หนังสือนำ][คำสั่ง]
4 มิถุนายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อ สพท.ที่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีให้ มศว.โอนเงินค่าใช้จ่ายในการสอบประเมินสมรรถนะผู้บริหาร(ส่งไปที่ email : kainoi_swu@hotmail.com) [รายชื่อสพท.30 เขต ]
3 มิถุนายน 2553 ด่วนมาก เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯู [หนังสือนำ][รายชื่อผอ.][รายชื่อรองผอ.]
31 พฤษภาคม 2553 เรื่อง โอนเงินอบรมครูศิลปะ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2553 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเ้จ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด][สคส.โอนเงิน] หมายเหตุ : โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกโอนไปโรงเรียน
26 พฤษภาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ." ณ อาคารรัฐสภา[รายละเอียด]
26 พฤษภาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลการประเมินสมรรถนะครู [หนังสือนำ]
24 พฤษภาคม 2553 เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 [หนังสือนำ]
24 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา์ [หนังสือนำ]
12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ1-7][8-15][16-23][24-31][32-38]
12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [หนังสือนำ]
6 พฤษภาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ]
6 พฤษภาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนการอบรม Master Teachers [หนังสือนำ]
4 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 [หนังสือนำ]
3 พฤษภาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ]
3 พฤษภาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง ลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [เว็ปมศว.]
27 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงศูนย์อบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ]
27 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงศูนย์อบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ]
27 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำสพท.] [หนังสือนำศกม.][ใบสมัคร] [รายชื่อผู้เข้าอบรมตามจังหวัด ก-ต][จังหวัด น-ภ][จังหวัด ม - ส][จังหวัด ห-อ][ศูนย์ฝึกอบรม][สรุปจำนวน][ศูนย์ประสานงานสพค.]
27 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ]
23 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ." ณ อาคารรัฐสภา (ทุกรุ่นในเดือนพฤษภาคม 2553)[รายละเอียด]
21 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [รายละเอียด]
19 เมษายน 2553 เรื่อง โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ. ดีเด่น" ครั้งที่ 5 พ.ศ.2553 [หนังสือนำ][โครงการ][แบบกรอกประวัติ]
12 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การทดสอบประเมินสมรรถนะครู (โปรแกรมบันทึกข้อมูลคะแนนข้อสอบของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 7 ฉบับ) [ภาษาไทยประถม][ภาษาไทยม.ต้น][ภาษาไทยม.ปลาย][ปฐมวัย][การศึกษาพิเศษ][บรรณารักษ์][แนะแนว][หนังสือนำ][แบบรายงานข้อมูล]
10 เมษายน 2553 เรื่อง การทดสอบประเมินสมรรถนะครู (เฉลยแบบทดสอบวิชาเทคโนโลยี ม.ต้น) [รายละเอียด]
9 เมษายน 2553 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ [รายละเอียด]
9 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การทดสอบประเมินสมรรถนะครู (เฉลยแบบทดสอบ)[หนังสือนำ] [รายละเอียด][สอบถามpassword โทร.0850000509, 0844174567]
8 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ." ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2553 ณ อาคารรัฐสภา [รายละเอียด]
7 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [รายละเอียด]
5 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การใช้กระดาษคำตอบวัดความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(การพัฒนาครูทั้งระบบ)(แก้ไข) [รายละเอียด]
5 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การใช้กระดาษคำตอบวัดความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(การพัฒนาครูทั้งระบบ) [รายละเอียด]
1 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ (แก้ไข 8 เมษายน และขอบเขตเนื้อหา) [ 8 เมษายน 2553][คณิตศาสตร์] [คอมพิวเตอร์์][เคมี] [ชีววิทยา์][ฟิสิกส์์][โลกดาราศาสตร์์]
1 เมษายน 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ (วันที่ 7 และ 8 เมษายน 2553) [รายละเอียด]
16 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ." ในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2553 ณ อาคารรัฐสภา [รายละเอียด]
16 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ (เลื่อนการประเมินความรู้ครู ในวันที่ 22 มีนาคม 2553) [รายละเอียด]
16 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เลื่อนการพัฒนาจุดหน่วยพัฒนาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม)[หนังสือแจ้งกรรมการ][หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา]
12 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553[รายละเอียด]
10 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[หนังสือแจ้งกรรมการ][หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา] [คำสั่ง] [ตารางการพัฒนา]
9 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ (เลื่อนการประเมินความรู้ครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2553) [รายละเอียด]
8 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ." ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2553 ณ อาคารรัฐสภา [รายละเอียด]
3 มีนาคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเีรียนเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง [รายละเอียด]
23 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[หนังสือนำ][รายชื่อ(ใหม่)][แนวทางppt] [หลักสูตร]
19 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ [รายละเอียด]
19 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ][รายชื่อ][แนวทางฝึกประสบการณ์]
19 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(20 กุมภาพันธ์ 2553) [รายละเอียด]
15 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2553 [รายละเอียด]
15 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [รายละเอียด][แบบประเมิน][เลื่อนระยะที่ 3]
11 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ [รายละเอียด]
8 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือนำ][ปกคู่มือ] [คำนำ] [สารบัญ][เนื้อหา][ภาคผนวก-แบบประเมิน] [คู่มือ] [รายชื่อคณะทำงาน] [แนวปฏิบัติ]
8 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ ปีงบประมาณ 2553 [รายละเอียด]
2 กุมภาพันธ์ 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [รายละเอียด]
28 มกราคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 [รายชื่อ]
26 มกราคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [หนังสือแจ้งสพท.][หนังสือแจ้งศูนย์มัธยม][หนังสือแจ้งคณะกรรมการ] [คำสั่ง][กำหนดการ]
25 มกราคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา ประจำปี 2553 [หนังสือแจ้งสพท.][หนังสือแจ้งศูนย์มัธยม][โครงการและแบบตอบรับ]
25 มกราคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง โครงการอบรมครูสอนศิลปะเด็ก ประจำปี 2553 [หนังสือนำ][แบบตอบรับ]
22 มกราคม 2553 ด่วนมาก เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2553 [รายละเอียด]
21 มกราคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[หนังสือนำ] [รายชื่อ][รายละเอียดเพิ่มเติม]
[หนังสือแจ้งคณะกรรมการ] [คำสั่ง]
20 มกราคม 2553 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" และ "บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" [รายละเอียด]
20 มกราคม 2553 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"[รายละเอียด]
18 มกราคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[หนังสือนำ] [รายชื่อ][สารบัญคู่มือ][คู่มือ]
[สารบัญหลักสูตร] [หลักสูตร]
12 มกราคม 2553 ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" "สพฐ.ดีเด่น" "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"[หนังสือนำ] [รายละเอียด]
21 ธันวาคม 2552 ด่วนมาก เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3 [รายละเอียด]
9 ธันวาคม 2552 ด่วนมาก เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[หนังสือนำ][กำหนดการ][ผู้แทนอภิปราย]
4 ธันวาคม 2552 ด่วนมาก เรื่อง ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (หนังสือนำ) (ประกาศสพฐ.)
26 พฤศจิกายน 2552 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 4 พ.ศ.2553 [รายละเอียด]
24 พฤศจิกายน 2552 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[รายละเอียด] [แผนที่โรงแรม]
28 ตุลาคม 2552 ด่วนที่สุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [รายละเอียด]
27 ตุลาคม 2552 ด่วนที่สุด เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้กับองค์กรวิชาชีพ [ศธ 04216/1382] [ศธ 04216/1383][โครงการ] [คำสั่ง] [ รายชื่อ]
27 ตุลาคม 2552 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรม ประจำปี 2552 [รายละเอียด]
27 ตุลาคม 2552 ด่วนมาก เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 (ฝึกประสบการณ์) [ศธ 04216/ว.1360]
[คู่มือ][ศธ 04216/1361]
5 ตุลาคม 2552 ด่วนมาก เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[หนังสือนำ][คำสั่ง][จำนวน][รุ่นที่]
5 ตุลาคม 2552 ด่วนมาก เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 [หนังสือนำผู้เข้ารับการพัฒนา]
[หนังสือนำคณะกรรมการ]
30 กันยายน 2552 ด่วนมาก เรื่อง เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 [หลักสูตร]
11 กันยายน 2552 ด่วนมาก เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 [ประชุมกรรมการ] [ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา]
11 กันยายน 2552 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[ประกาศผลสอบ] [กำหนดการ][เรื่องเดิม]
9 กันยายน 2552 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัด เพื่อเข้าสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน" [หนังสือนำ] [แบบฟอร์ม]
8 กันยายน 2552 เรื่อง การกำหนดความต้องการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน [หนังสือนำ] [คำสั่ง] ผอ.สพท.เชิญเฉพาะที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
25 สิงหาคม 2552 เรื่อง โครงการ "LEARNTECH ICeXCELS รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]
21 สิงหาคม 2552 เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 7 พ.ศ.2553 [หนังสือนำ]
20 สิงหาคม 2552

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [หนังสือนำ]

14 สิงหาคม 2552 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ
[หนังสือนำ][โอนเงิน][จำนวนโรงเรียน]
3 สิงหาคม 2552 เรื่อง การประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหัวหน้ากลุ่มในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[หนังสือนำ][โอนเงิน][แผนที่][ลงทะเบียน]
10 กรกฎาคม 2552

เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจรุ่น 1 และ 2
(วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี)
[หนังสือนำ]

24 มิถุนายน 2552 เรื่อง เพิ่มกลุ่มเป้าหมายการประชุมสัมมนาที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
[หนังสือนำ]
16 มิถุนายน 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 และรุ่น 2
[หนังสือนำ]
10 มิถุนายน 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 และรุ่น 2
[หนังสือนำ]
4 มิถุนายน 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง โครงการ "คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น" ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552
[หนังสือนำ]
26 พฤษภาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2552
[หนังสือนำ]
20 พฤษภาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (นำเสนอผล)
[หนังสือนำ]
6 พฤษภาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง โครงการคัดสรรและพัฒนานักเรียนหัวกะทิ
[รายละเอียด]
6 พฤษภาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
[หนังสือนำ] [รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา][คู่มือการฝึกประสบการณ์ำ]
20 เมษายน 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
[หนังสือนำ][รายชื่อ]
9 เมษายน 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะเด็ก
[รายละเอียด]
8 เมษายน 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2551
[รายละเอียด]
7 เมษายน 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
[รายละเอียด]
30 มีนาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
[หนังสือนำ]
12 มีนาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
[หนังสือนำ][หลักสูตร]
10 มีนาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก และการประชุมนานาชาติ UNESCO -APEID ครั้งที่ 12
[รายละเอียด]
9 มีนาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง ให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมโครงการ "อบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์" ประจำปี 2552
[หนังสือนำ][รายละเอียด]
4 มีนาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การสรรหาสมาชิกคุรุสภาเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา
[รายละเอียด]
2 มีนาคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
[รายละเอียด]
19 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
[รายละเอียด]
11 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2552
[รายละเอียด]
29 มกราคม 2552

ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
[รายละเอียด]

13 มกราคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง ประกาศผลโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
[รายละเอียด][ประกาศศธ.]
7 มกราคม 2552 ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อ "ครูดีในดวงใจ" และการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ.2552
[รายละเอียด]
21 พฤศจิกายน2551
ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552
[รายละเอียด] [ประกาศกระทรวง][หนังสือถึงผู้ว่า]
 "
19 พฤศจิกายน 2551
ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 6 พ.ศ.2552
[หนังสือนำ] [โครงการ]
  
22 กันยายน 2551

ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น พ.ศ.2551
[หนังสือนำ]
 

22 กันยายน 2551

ประกาศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การจัดสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
[หนังสือนำ]

........