กระทรวงศึกษาธิการ                สำนักงานรัฐมนตรี                    สำนักงาน ก.ค.ศ.                       เว็บไซต์เดิม      
 
หน่วยงานในสังกัด
...
กลุ่มบริหารจัดการฯ
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรฯ
กลุ่มพัฒนาครูฯ 1
กลุ่มพัฒนาครูฯ 2
กลุ่มพัฒนาครูฯ 3
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ/ในประเทศ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 (ส่วนกลาง) [แบบใบสมัครสอบคัดเลือก] [แบบขอลาศึกษาต่อ] [แบบสัญญา] [แบบสัญญาค้ำประกัน] [แบบรายงานผลการศึกษา]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 (ส่วนกลาง) [แบบสัญญาอนุญาต] [แบบสัญญาค้ำประกัน] [โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม] [แบบใบลา] [แบบรายงานตัว1] [แบบรายงานตัว2] [แบบรายงานตัวกลับ]
****************************************************************************

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552 ภายในประเทศ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) [แบบสัญญาอนุญาต] [แบบสัญญาค้ำประกัน]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) [แบบสัญญาอนุญาต] [แบบสัญญาค้ำประกัน]    [โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม] [แบบใบลา] [แบบรายงานตัว1] [แบบรายงานตัว2] [แบบรายงานตัวกลับ]
****************************************************************************
แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ [หนังสือนำ] [แนวปฏิบัติ] [แนวปฏิบัติ ล่าสุด]
คำสั่งมอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา [ในประเทศ2555] [ต่างประเทศ2556] [ยกเลิกคำสั่ง2556] [ต่างประเทศ2557]
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
****************************************************************************
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (กรณีฝึกอบรมไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้องทำสัญญาค้ำประกัน)
การแจ้งรายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ ดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้สำนักงาน ก.พ. และ กรมการกงศุล
กรมบัญชีกลางแจ้งเรื่องแบบสัญญาค้ำประกัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว15 ลงวัที่ 16 มีนาคม 2558 และ ที่ กค 0410.2/ว22 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ

คำแนะนำสำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ โดย สำนักงาน ก.พ.
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
ศธ 04216/571 การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
ตอบข้อหารือกรณีข้าราชการศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/5051 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/4464 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/294 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/14186 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6314 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/ว.978 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2628-5108 , 0-2288-5634-35 , 0-2628-9168 , 0-2628-5111  โทรสาร. 0-2281-0503 , 0-2628-5111