กระทรวงศึกษาธิการ                สำนักงานรัฐมนตรี                    สำนักงาน ก.ค.ศ.                       เว็บไซต์เดิม      
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
...
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มประสานงานเครือข่าย
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
 

ประชาสัมพันธ์การอบรม/ประชุมสัมมนาหน่วยงานอื่น

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 8 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปี 2557 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมภาษา ภาคฤดูร้อน 2557 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวฝึกอบรม ม.ธรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์แนะนำการเข้ารับการศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธโครงการ work shop ความรู้เรื่องการลงทุน(รายละเอียด)
ประชาสัมพันธรับสมัครนิสิตปริญญาเอกรุ่นที่ 6 ม.เกษตรศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมฟังการเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่องพระกัลยานมิตราจารย์(รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 5รั้งที่ 15 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ Page Facebook ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม ม.เกษตรศาสตร์(รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักกยภาพนักวิจัย (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการอบรม ม.ธรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม ม.ธรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม ม.ธรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น ปี 2556 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม สถาบันพัฒนาการพูด (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษา ม.เกษตรศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม ม.เกษตรศาสตร (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม ม.ธรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (รายละเอียด)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2628-5108 , 0-2288-5634-35 , 0-2628-9168 , 0-2628-5111  โทรสาร. 0-2281-0503 , 0-2628-5111