กระทรวงศึกษาธิการ                สำนักงานรัฐมนตรี                    สำนักงาน ก.ค.ศ.                       เว็บไซต์เดิม      
หน่วยงานในสังกัด
...
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มประสานงานเครือข่าย
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
ข้าราชการและบุคลากร
นายกฤษฎี ศรีบรรพต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 2288 5634
โทรสาร 0 2281 0503
 
นายวิทยา ประภาพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 2288 5635
โทรสาร 0 2281 0503
นางมาลัย จันทร์เทศน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2288 5635
โทรสาร 0 2281 0503
นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2288 5634
โทรสาร 0 2281 0503
นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0 2288 5634
โทรสาร 0 2281 0503
 
1 / 2 / 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2628-5108 , 0-2288-5634-35 , 0-2628-9168 , 0-2628-5111  โทรสาร. 0-2281-0503 , 0-2628-5111