กระทรวงศึกษาธิการ                สำนักงานรัฐมนตรี                    สำนักงาน ก.ค.ศ.                       เว็บไซต์เดิม      
หน่วยงานในสังกัด
...
กลุ่มบริหารจัดการฯ
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรฯ
กลุ่มพัฒนาครูฯ 1
กลุ่มพัฒนาครูฯ 2
กลุ่มพัฒนาครูฯ 3
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 
มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา [หนังสือนำ]
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ข้าราชการประสงค์จะขอโอน หรือลาออกจากราชการ แต่มีพันธะผูกพันการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วน [รายละเอียด]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ [รายละเอียด]

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ (รายละเอียด) (แบบสัญญา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 (รายละเอียด)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2628-5108 , 0-2288-5634-35 , 0-2628-9168 , 0-2628-5111  โทรสาร. 0-2281-0503 , 0-2628-5111