กระทรวงศึกษาธิการ                สำนักงานรัฐมนตรี                    สำนักงาน ก.ค.ศ.                       เว็บไซต์เดิม      
หน่วยงานในสังกัด
...
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มประสานงานเครือข่าย
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com

 

ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

[หนังสือนำ] [ตารางอบรม] [รายชื่อวิชาสุขศึกษา] [รายชื่อวิชาสุขศึกษา สศศ.]

[รายชื่อวิชาพลศึกษา][รายชื่อวิชาพลศึกษา สศศ.][ใบสมัคร]

[กำหนดวัน][โอนเงิน]

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูพลศึกษา
ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2553
โดยมี นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงความเป็นมา
และการดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการดังกล่าว

ภาพการอบรมจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

ภาพการอบรมจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2628-5108 , 0-2288-5634-35 , 0-2628-9168 , 0-2628-5111  โทรสาร. 0-2281-0503 , 0-2628-5111