เอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

วันที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครฯ

แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาครู
ระเบียบการคลัง 2549
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
ปฏิทินการดำเนินงาน
คำถามยอดฮิต