คำถามยอดนิยม


คำถาม : ใครเป็นผู้ลงนามหนังสือนำส่งหลักสูตร ?
ตอบ : ผู้ลงนามในหนังสือนำส่ง คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว
 


คำถาม : เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง มีอะไรบ้าง ?
ตอบ : ผู้เสนอหลักสูตรต้องนำส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามหัวข้อ
รายละเอียด ในประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะของหลักสูตรการพัฒนา ให้ครบทุกข้อ
 


คำถาม : ใครสามารถเสนอหลักสูตรได้บ้าง ?
ตอบ : หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา บริษัท มูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กร
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
 


คำถาม : หน่วยงาน/องค์กร สามารถส่งได้กี่หลักสูตร ?
ตอบ : สามารถส่งหลักสูตรได้ไม่จำกัด โดยผู้นำเสนอจะต้องบริหารจัดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา


คำถาม : ต้องส่งข้อมูลหลักสูตรภายในเมื่อไหร่ ?
ตอบ : ระบบจะปิดการรับอีเมล์ทั้งหมด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
         
  เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน)
          


คำถาม : การกำหนดราคาหลักสูตร กำหนดอย่างไร ?
ตอบ : สามารถกำหนดราคาหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ  พ.ศ.2549
ค่าหลักสูตรให้รวม ค่าที่พัก สำหรับค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจ่าย
เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด (โดยรวมอยู่ในงบประมาณ 10,000 บาท/คน)
  


คำถาม : ใครเป็นผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ผู้จัดการพัฒนา ?
ตอบ :ครูจะเป็นผู้เบิกเงินและนำมาชำระให้หลักสูตรที่ครูเลือกเข้ารับการพัฒนา