สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม
โดยมีท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายการุณ สกุลประดิษฐ์เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560