การประชุมสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2

          ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ
ของสำนัก ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ เช่น คูปองพัฒนาครู โครงการ PLC รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาของประเทศไทย ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ได้สรุปจำนวน 4 ประเด็น ได้แก่

  1. คุณภาพการศึกษาในระดับประเทศและระดับสากล
  2. ความเหลื่อมล้ำ กับ กับดักความยากจนของประเทศ
  3. ความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับสากล
  4. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งต้อนรับข้าราชการใหม่ที่มาประจำสำนัก