การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561

ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561
ณ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 

โดยได้บรรยาย ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
– ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา
– มุ่งความเป็นเลิศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
– ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภา4

2.นโยบายของ ท่าน รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
– ลดภาระของครู
– ลดภาระการ ประเมิน ของ สมศ.
– สตผ.บูรณาการตัวชี้วัดและการประเมินผลการศึกษา

3. การประเมินหน่วยจัดอบรมพัฒนาครู โดยคุณครู และ ผอ.โรงเรียน เป็นผลดีต่อครู และ การพัฒนาหน่วยจัดอบรม