การอบรมปฏิบัติการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2

การอบรมปฏิบัติการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานในการเปิดการการอบรม
และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ (Admin เขตพื้นที่การศึกษา) และผู้รับผิดชอบการพัฒนาครู ด้วยระบบ TEPE Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา