การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลที่สำคัญตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ สำหรับสถานศึกษาให้ส่งหลักสูตรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รวบรวมและกรอกข้อมูลในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะหลักสูตรที่มีผลสำเร็จตามหลักสูตรการพัฒนาไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้)

หมายเหตุ : ต้องใช้ G Mail ในการ Log in เพื่อกรอกข้อมูลเท่านั้น และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนกลาง) ลงนามกำกับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมทุกแผ่น ***

1. Link Goolgle Form : คลิก
2. หนังสือนำ ศธ 04216/ว 649  คลิก
3. หนังสือนำ ศธ 04216/ว 664  คลิก
2. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว14  คลิก
3. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว22  คลิก
4. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ 81  คลิก

 

 

เปลี่ยนช่องทางการเสนอหลักสูตร คลิกที่นี่