การส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะหลักสูตรตามประกาศดังแนบ)

การส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะหลักสูตรตามประกาศดังแนบ)

1. ส่งรายชื่อข้าราชการครู คลิก

2. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนฯ จำนวน 29 หลักสูตร คลิก

3. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนฯ จำนวน 44 หลักสูตร คลิก