ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ด้วย สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอหลักสูตรเฉพาะที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของการส่งข้อเสนอหลักสูตร (ไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2560) แต่ยังไม่ปรากฏรายชื่อในรายการหลักสูตร ที่ได้รับการประกาศรับรอง ครั้งที่ 1 ให้มีโอกาสปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
และข้อสังเกต (ตามเอกสารแนบ) คลิก 
โดยกรอกรายละเอียดที่ bit.ly/obec6001reapprove

                                                             (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช)
            ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส 
คลิก

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
(หนังสือเชิญและกำหนดการ)


ในการลงนามหนังสือนำส่งเพื่อเสนอหลักสูตรพัฒนาครู
       สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า  
      ให้ผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตร สามารถลงนามในหนังสือนำส่งได้ด้วยตนเอง

เอกสาร หรือ หลักฐาน ที่ต้องนำส่ง ให้ยึดตาม (ร่าง) ประกาศ ใน
      หัวข้อ "ข้อกำหนดลักษณะของหลักสูตรการพัฒนา" ทุกข้อ

Q&A (คำถามยอดนิยม) คลิก

สอบถามเรื่องการเสนอหลักสูตรพัฒนาครู คลิก

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ คลิก

 

การประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญ และ กำหนดการ คลิก 

สรุปผู้แจ้งความประสงค์เข้าฟังการชี้แจงการเสนอโครงการ/ หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ สพฐ. 13 มี.ค.60

รายชื่อ คลิก https://goo.gl/oHZHun

กิจกรรม สพค.

6 ก.พ. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม
Focus Group ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 60 ภาพกิจกรรม

หนังสือราชการ

21 เม.ย. 60

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการ การนิเทศและติดตามการพัฒนาข้าราชการครูที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)

12 เม.ย. 60

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือนำ)

12 เม..ย. 60

ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online วันที่26 เม.ย. 60
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)

12 มี.ค. 60 ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online วันที่25 เม.ย. 60
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)
10 มี.ค. 60 การดำเนินการการทดสอบประเมินครูผู้สอน วิทย์-คณิต ช่วงชั้นที่3
ด้วยระบบ TEPE Online (หนังสือนำ) (แนวปฏิบัติ) (เอกสารแนบ)
9 มี.ค. 60 อบรมปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
และ คณิตศาสตร์ (ม.1-3) ด้วยระบบ TEPE Online
(หนังสือนำ) (กำหนดการและแบบตอบรับ) (แผนที่)
20 ก.พ. 60 ตรวจสอบข้อมูลราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ) ด้วยระบบ TEPE Online (รายชื่อ) (แบบสำรวจ)(คำนิยามแบบสำรวจข้อมูลครู)
(หนังสือนำ)
20 ก.พ. 60 ข้อมูลพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาที่กำหนดเป็นสนามสอบการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที3 (ม.1-3)
ด้วยระบบ TEPE Online (รายชื่อสนามสอบ)  (เอกสารหมายเลข1) (คำนิยามตามเอกสารหมายเลข1) (เอกสารหมายเลข2)
(หนังสือนำ สพป.) (หนังสือนำ สพม.)
16 ม.ค. 60 การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 (หนังสือนำ) (ใบสมัคร) (คุณสมบัติ)


หน้าที่  1