ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครู
เพื่อปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร

 
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแจ้งหน่วย
พัฒนาครูที่คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร
อบรมพิจารณาให้ “ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร” ดำเนินการพิจารณา ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตรผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น

    ในการนี้เนื่องจากคณะกรรรมการฯอยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินความ
เหมาะสมราคาหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอเลื่อน
กำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร
ออกไปก่อนทั้งนี้หากมีกำหนดระยะเวลาใหม่จะแจ้งให้ทราบและประกาศ
ในเว็บไซต์และFacebookของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                        สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุง
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแจ้งหน่วย
พัฒนาครูที่คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร
อบรมพิจารณาให้ "ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร" ดำเนินการพิจารณา
ปรับปรุง ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น

        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนด ระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุง ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จากเดิมวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหน่วยพัฒนาสามารถตอบกลับการปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร
จากเดิมวันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.

                                                                
                                          สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอให้ สพป./สพม. สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและงบประมาณที่เบิกจ่ายฯ
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561

ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/giqJQ5EmJn4QmnUn2

เอกสารแนบ
หนังสือนำ
รายชื่อสำนักงานเขตที่ยังไม่กรอกข้อมูล

แจ้งสพป/สพม//สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สรุปข้อมูลครูผู้เข้ารับการอบรม (ตามที่เข้ารับการอบรมจริง) ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง https://goo.gl/forms/giqJQ5EmJn4QmnUn2
ภายในวันที่  23 ธันวาคม 2560

หน่วยการเรียนรู้ “Active Learning” 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” 
ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสา คลิก

แจ้งหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/uyq45wHtgLl7WyT02
(ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม. 2560 หน่วยงาน ละ 1 คน)

เอกสารแนบ หนังสือนำ กำหนดการ

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่กรอกข้อมูลการอบรมของข้าราชการครู (เฉพาะครูเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อในระบบ Trianing obec)

ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/lzGNXkhp2W4F3XJn2

กิจกรรม สพค.

6 ก.พ. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม
Focus Group ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 60 ภาพกิจกรรม

หนังสือราชการ

22 ม.ค. 61

เอกสาร หนังสือครูดีในดวงใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

27 ต.ค. 60

ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คลิก

8 ก.ย. 60

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท

เอกสารแนบ
หนังสือนำ1
หนังสือนำ2  
ตารางการพัฒนา
คำสั่ง

7 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารแนบ คลิก

4 ก.ย. 60

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เอกสารแนบ
หน้าปก
คำนำ - สารบัญ
หลักสูตร

4 ก.ย. 60

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เอกสารแนบ
หน้าปก
คำนำ - สารบัญ
บทที่ 1-2
แบบประเมินส่วนที่ 1
แบบประเมินส่วนที่ 2
แบบประเมินส่วนที่ 3

3 ส.ค. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองระบบสอบมาตรฐานความรู้ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ 
ด้วยระบบ TEPE ONLINE ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ
เอกสารประกอบการนำเสนอ
แนวปฏิบัติการทดสอบ(ปกสีชมพู) 
รายชื่อ สพท. และผู้ทำหน้าที่ทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เสมือนจริง)
รายชื่อที่ปรึกษา

18 ก.ค. 60 PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ในเขตภาคเหนือ  คลิก
18 ก.ค. 60

การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ Tepe Online

เอกสารแนบ
หนังสือนำ  รายชื่อ  เอกสารหมายเลข2  เอกสารหมายเลข3-6
แนวปฏิบัติ 

4 ก.ค. 60

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

เอกสารแนบ
หนังสือนำ  คู่มือการใช้งาน  เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ
คู่มือการใช้งานแอดมิน    คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง  คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการ ร.ร.
คู่มือการใช้งานสำหรับครู

23 พ.ค. 60

ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

เอกสารแนบ 
หนังสือนำ กำหนดการ  แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ

4 พ.ค. 60

-  PLC ในภาพรวมของ สพฐ โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก

- รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คลิก

- กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. โดยนางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก คลิก

- กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา โดย นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด คลิก

- แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา โดยนายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 คลิก

- สรุปการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา คลิก

21 เม.ย. 60

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการ การนิเทศและติดตามการพัฒนาข้าราชการครูที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)

20 เม.ย.60 เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  คลิก
12 เม.ย. 60 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
(หนังสือเชิญและกำหนดการ)
12 เม.ย. 60

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือนำ)

12 เม..ย. 60

ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online วันที่26 เม.ย. 60
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)

12 มี.ค. 60 ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online วันที่25 เม.ย. 60
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)
10 มี.ค. 60 การดำเนินการการทดสอบประเมินครูผู้สอน วิทย์-คณิต ช่วงชั้นที่3
ด้วยระบบ TEPE Online (หนังสือนำ) (แนวปฏิบัติ) (เอกสารแนบ)
9 มี.ค. 60 อบรมปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
และ คณิตศาสตร์ (ม.1-3) ด้วยระบบ TEPE Online
(หนังสือนำ) (กำหนดการและแบบตอบรับ) (แผนที่)
20 ก.พ. 60 ตรวจสอบข้อมูลราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ) ด้วยระบบ TEPE Online (รายชื่อ) (แบบสำรวจ)(คำนิยามแบบสำรวจข้อมูลครู)
(หนังสือนำ)
20 ก.พ. 60 ข้อมูลพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาที่กำหนดเป็นสนามสอบการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที3 (ม.1-3)
ด้วยระบบ TEPE Online (รายชื่อสนามสอบ)  (เอกสารหมายเลข1) (คำนิยามตามเอกสารหมายเลข1) (เอกสารหมายเลข2)
(หนังสือนำ สพป.) (หนังสือนำ สพม.)
16 ม.ค. 60 การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 (หนังสือนำ) (ใบสมัคร) (คุณสมบัติ)


หน้าที่  1