ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW เรียน ทุกท่าน

    สำหรับครูที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากหน่วยพัฒนามีการเปลี่ยนจังหวัด
ในการอบรม(ไม่รวมกรณีหน่วยพัฒนาครูเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมแต่อยู่
ในจังหวัดเดิม) จำนวน 51 รุ่น มีครูลงทะเบียนหลักสูตรจำนวน 4,501 คน

     สพค.มีรายชื่อครูทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบและจะให้ครูแจ้งความประสงค์
อีกรอบ เนื่องจากมีครูส่งข้อร้องเรียน ดังกล่าวมาจำนวนมาก
สพค. จึงดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับครูดังกล่าว และจากการเปลี่ยนจังหวัดของหน่วยจัดนี้ ทาง สพฐ. จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนยอด
การเข้าอบรมของครูต่อหน่วยพัฒนา เพราะเป็นเหตุเกิดจากหน่วยพัฒนาขอเปลี่ยนจังหวัดเอง ตามหนังสือที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่ ศธ 5108/1445 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561

แบ่งตามกรณีดังต่อไปนี้
1. ครูยืนยันเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเดิม ถึงแม้จะเปลี่ยนจังหวัด (ต้องขอความเห็นเขตพื้นที่ด้วยค่ะ)
- กรณีที่เขตพื้นที่อนุมัติ เมื่อครูชี้แจงความจำเป็นแล้ว กรณีอบรมที่ไกลๆ ครูเข้ารับการอบรมได้ตามปกติ
- กรณีที่เขตไม่อนุมัติให้ข้ามเขต และครูชี้แจงความจำเป็นแล้ว ครูดำเนินการ
ข้อ 2 ภายในวันที่ 14 มิย เวลา 12.00 น
2. ไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
สำหรับครูที่เลือก ข้อ 2 สพค. จะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ training.obec.go.th ให้ครู และคืนยอดเงินกลับไปให้
เพื่อให้ไป shopping รอบ 2 โดยครูสามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อทำการขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ (เฉพาะครูที่ขอยกเลิก ตาม ข้อ 2) https://goo.gl/forms/nJ073FeHubb2XVnQ2

ส่งข้อมูลได้ ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 12.00 น. หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าครูยินยอมเข้ารับการอบรมในหลักสูตรและจังหวัดนั้นๆ
***ถ้าเลยกำหนดเวลา จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมให้ครูส่วนใหญ่ที่จะลง shopping รอบ 2 ค่ะ***
--------------------------------------------------------
ครูสามารถตรวจสอบหลักสูตรและรุ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดได้
ตามเอกสารดังแนบ
เอกสารแนบ 1

 

ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) คลิก

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิก

เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
วันที่ 10 เมษายน 2561 และรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
ของ สพฐ.

โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
ปีงบประมาณ 2561 (หน่วยพัฒนาครู)

เอกสารแนบ

หนังสือนำ กำหนดการ คลิก
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน คลิก

ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) คลิก

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คลิก

ประกาศ การประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองเพื่อเป็นหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แก้ไขเพิ่มเติม) คลิก

ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครู
เพื่อปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร

 
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแจ้งหน่วย
พัฒนาครูที่คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร
อบรมพิจารณาให้ “ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร” ดำเนินการพิจารณา ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตรผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น

    ในการนี้เนื่องจากคณะกรรรมการฯอยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินความ
เหมาะสมราคาหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอเลื่อน
กำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร
ออกไปก่อนทั้งนี้หากมีกำหนดระยะเวลาใหม่จะแจ้งให้ทราบและประกาศ
ในเว็บไซต์และFacebookของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                        สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุง
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแจ้งหน่วย
พัฒนาครูที่คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร
อบรมพิจารณาให้ "ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร" ดำเนินการพิจารณา
ปรับปรุง ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น

        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนด ระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุง ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จากเดิมวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหน่วยพัฒนาสามารถตอบกลับการปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร
จากเดิมวันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.

                                                                
                                          สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอให้ สพป./สพม. สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและงบประมาณที่เบิกจ่ายฯ
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561

ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/giqJQ5EmJn4QmnUn2

เอกสารแนบ
หนังสือนำ
รายชื่อสำนักงานเขตที่ยังไม่กรอกข้อมูล

แจ้งสพป/สพม//สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สรุปข้อมูลครูผู้เข้ารับการอบรม (ตามที่เข้ารับการอบรมจริง) ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง https://goo.gl/forms/giqJQ5EmJn4QmnUn2
ภายในวันที่  23 ธันวาคม 2560

หน่วยการเรียนรู้ “Active Learning” 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” 
ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสา คลิก

แจ้งหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/uyq45wHtgLl7WyT02
(ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม. 2560 หน่วยงาน ละ 1 คน)

เอกสารแนบ หนังสือนำ กำหนดการ

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่กรอกข้อมูลการอบรมของข้าราชการครู (เฉพาะครูเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อในระบบ Trianing obec)

ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/lzGNXkhp2W4F3XJn2

กิจกรรม สพค.

6 ก.พ. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม
Focus Group ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 60 ภาพกิจกรรม

หนังสือราชการ

22 ม.ค. 61

เอกสาร หนังสือครูดีในดวงใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

27 ต.ค. 60

ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คลิก

8 ก.ย. 60

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท

เอกสารแนบ
หนังสือนำ1
หนังสือนำ2  
ตารางการพัฒนา
คำสั่ง

7 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารแนบ คลิก

4 ก.ย. 60

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เอกสารแนบ
หน้าปก
คำนำ - สารบัญ
หลักสูตร

4 ก.ย. 60

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เอกสารแนบ
หน้าปก
คำนำ - สารบัญ
บทที่ 1-2
แบบประเมินส่วนที่ 1
แบบประเมินส่วนที่ 2
แบบประเมินส่วนที่ 3

3 ส.ค. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองระบบสอบมาตรฐานความรู้ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ 
ด้วยระบบ TEPE ONLINE ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ
เอกสารประกอบการนำเสนอ
แนวปฏิบัติการทดสอบ(ปกสีชมพู) 
รายชื่อ สพท. และผู้ทำหน้าที่ทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เสมือนจริง)
รายชื่อที่ปรึกษา

18 ก.ค. 60 PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ในเขตภาคเหนือ  คลิก
18 ก.ค. 60

การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ Tepe Online

เอกสารแนบ
หนังสือนำ  รายชื่อ  เอกสารหมายเลข2  เอกสารหมายเลข3-6
แนวปฏิบัติ 

4 ก.ค. 60

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

เอกสารแนบ
หนังสือนำ  คู่มือการใช้งาน  เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ
คู่มือการใช้งานแอดมิน    คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง  คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการ ร.ร.
คู่มือการใช้งานสำหรับครู

23 พ.ค. 60

ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

เอกสารแนบ 
หนังสือนำ กำหนดการ  แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ

4 พ.ค. 60

-  PLC ในภาพรวมของ สพฐ โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก

- รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คลิก

- กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. โดยนางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก คลิก

- กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา โดย นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด คลิก

- แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา โดยนายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 คลิก

- สรุปการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา คลิก

21 เม.ย. 60

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการ การนิเทศและติดตามการพัฒนาข้าราชการครูที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)

20 เม.ย.60 เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  คลิก
12 เม.ย. 60 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
(หนังสือเชิญและกำหนดการ)
12 เม.ย. 60

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือนำ)

12 เม..ย. 60

ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online วันที่26 เม.ย. 60
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)

12 มี.ค. 60 ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online วันที่25 เม.ย. 60
(หนังสือนำ) (คำสั่ง) (กำหนดการ)
10 มี.ค. 60 การดำเนินการการทดสอบประเมินครูผู้สอน วิทย์-คณิต ช่วงชั้นที่3
ด้วยระบบ TEPE Online (หนังสือนำ) (แนวปฏิบัติ) (เอกสารแนบ)
9 มี.ค. 60 อบรมปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
และ คณิตศาสตร์ (ม.1-3) ด้วยระบบ TEPE Online
(หนังสือนำ) (กำหนดการและแบบตอบรับ) (แผนที่)
20 ก.พ. 60 ตรวจสอบข้อมูลราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ) ด้วยระบบ TEPE Online (รายชื่อ) (แบบสำรวจ)(คำนิยามแบบสำรวจข้อมูลครู)
(หนังสือนำ)
20 ก.พ. 60 ข้อมูลพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาที่กำหนดเป็นสนามสอบการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที3 (ม.1-3)
ด้วยระบบ TEPE Online (รายชื่อสนามสอบ)  (เอกสารหมายเลข1) (คำนิยามตามเอกสารหมายเลข1) (เอกสารหมายเลข2)
(หนังสือนำ สพป.) (หนังสือนำ สพม.)
16 ม.ค. 60 การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 (หนังสือนำ) (ใบสมัคร) (คุณสมบัติ)


หน้าที่  1