หนังสือราชการ

9 ธ.ค. 59

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา
(หนังสือนำ) (หน่วยดำเนินการพัฒนา/กำหนดพัฒนา)
(ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา ผอ.) (เล่มหลักสูตร 60 ชม.)

23 พ.ย. 59 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (หนังสือนำ) (หนังสือสำนักงาน ก.พ.)
31 ต.ค. 59 การประชุมวีดีโอ Conference เรื่องการประเมินครูวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (ดาวน์โหลดPowerpoint)
2 ก.ย. 59 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 9 (หนังสือนำ1) (หนังสือนำ2) (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) (กำหนดการฝึกอบรม/ล่าสุด)
23 ส.ค. 59 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ประกาศผลการสรรหา) (บัญชีแนบท้าย)
22 ส.ค. 59 การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หนังสือนำส่ง1) บัญชีรายชื่อ(ส่วนกลาง)
บัญชีรายชื่อ(ตามมาตรา 38ค(2)) (แบบตอบรับการอบรม)
(ตารางการอบรม) (หนังสือนำส่ง2) (คำสั่ง)
4 พ.ค. 59 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนานักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 2
(หนังสือนำส่ง)
(สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
4 พ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร
นักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 3
(หนังสือนำส่ง)
(สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
(สิ่งที่ควรทราบ) (คู่มือการลงทะเบียน)
19 เม.ย. 59

การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค"
(หนังสือนำส่ง1) (หนังสือนำส่ง2) (คำสั่ง) (กำหนดการ)
(รายละเอียด)

1 เม.ย. 59

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา (หนังสือนำส่ง1) (หนังสือนำส่ง2) (คำสั่ง) (กำหนดการ) (บัญชีรายชื่อ) (ทะเบียนประวัติ) (หลักสูตรพัฒนาฯผอ.) (คู่มือพัฒนาฯผอ.) (หลักสูตรพัฒนาฯรอง ผอ.)
(คู่มือพัฒนาฯรอง ผอ.)

7 มี.ค. 59
23 ก.พ.59

การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 6 (หนังสือนำ) (คุณสมบัติ) (ใบสมัคร) (หนังสือ ก.พ.)

8 ม.ค.59
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล (หนังสือนำ) (กำหนดการ) (คำชี้แจง) (ประกาศ) (แผนที่)

24 ธ.ค.58

การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559
18 พ.ย 58

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาหลักสูตร
การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (หนังสือนำแจ้งคณะกรรมการ) (คำสั่ง ที่ 1674/2558) (หนังสือนำแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ)

3 พ.ย 58
โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
12 ต.ค 58
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
(หนังสือนำ) (หลักเกณฑ์การคัดเลือก)
16 ก.ย 58
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน
รุ่นที่ 15 (หนังสือนำ) (รายละเอียด) (รายละเอียดหลักสูตร) (ใบสมัคร (PDF)) (ใบสมัคร (DOC)) (ตารางดำเนินงาน) (แผนที่)
10 ก.ย 58
การเตรียมความพร้การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูครั้งที่ 60 พ.ศ.2559อมสำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเสริม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ
2558
10 ก.ย 58
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
ประจำปีงบประมาณ 2558 (หนังสือนำ รายชื่อ กำหนดการพิธีเปิด
กำหนดการฝึกอบรมช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
)
10 ก.ย 58
การประชุมสัมมนาการสร้างพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติตามวิสัยทัศน์
ของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
8 ก.ย 57

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดผลสำหรับครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก หนังสือนำ Link

4 ก.ย 58
โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558
5 ส.ค 58

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) รุ่นที่ 8 ของ ก.พ.

23 ก.ค 58
21 ก.ค 58
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
25 มิ.ย 58
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
24 มิ.ย 58
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 2556
24 มิ.ย 58
ครูดีในดวงใจ 2558
18 ก.พ. 58
การอบรมเตรียมวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท. (หนังสือนำ)(หนังสือนำ)
(คำสั่ง)(บัญชีรายชื่อ)(แบบตอบรับ)(ตารางการอบรม)
2 ก.พ.58
การประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) (หนังสือนำ) (โครงการ) (กำหนดการ) (แบบตอบรับ)
6 พ.ย. 57
สำรวจข้อมูลข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
30 ต.ค. 57
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (หนังสือนำ) (โครงการอังกฤษ) (รายละเอียดไทย) (รายละเอียดอังกฤษ)
22 ต.ค. 57
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (หนังสือนำ) (ตารางกลุ่มเป้าหมาย)
4 ต.ค. 57
การรายงานข้อมูลการขอไปต่างประเทศของข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา (หนังสือนำ) (ตัวอย่าง) (แบบฟอร์ม)
27 ส.ค. 57
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (หนังสือนำ) แนบ 1 2 3 4
26 ส.ค. 57
แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
25 ส.ค. 57
รายชื่อวิทยากรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคกลาง (วัดผล) (โรงเรียนขนาดเล็ก)
21 ส.ค. 57
บัญชีจัดสรร การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา (บัญชี 1) (บัญชี 2)
รายละเอียดหน่วยพัฒนา การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา ด้านวัดผล บรรณารักษ์ และวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
20 ส.ค. 57
เปลี่ยนสถานที่วันการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านวัดผล
(สพป.กรุงเทพมหานคร) (สพป.สมุทรสงคราม)
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1)
19 ส.ค. 57
เปลี่ยนสถานที่วันการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ด้านบรรณารักษ์ (สพป.สุพรรณบุรี 1) (สพป.สุพรรณบุรี 2)
(สพป.สุพรรณบุรี 3) (สพป.สมุทรสาคร) (สพป.สมุทรสงคราม)
15 ส.ค. 57
การพัฒนาหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา"
(กำหนดการ)
14 ส.ค. 57
โครงการ บีเจซีครูไทยของแผ่นดิน
8 ส.ค. 57
จัดส่งรายชื่อรองผอ.สพป./สพม. ทุกเขต เพื่อดำเนินการฝึกอบรม
6 ส.ค. 57
การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านการวัดผล
การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านบรรณารักษ์
การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาด้านโรงเรียนขนาดเล็ก
5 ส.ค. 57
การทำสัญญาให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ (หนังสือราชการ) (รายชื่อ)
(สัญญาอนุญาติ) (สัญญาค้ำประกัน)
การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาติการลาไปต่างประเทศ
4 ส.ค. 57
รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2557
30 ก.ค. 57
การประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรด้านวิทยากรด้านวัดผล
บรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก