กลุ่มบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

นางสาวอรวรรณ  โอวรารินท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯนายวัลลภ  ทองสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวธนิฏฐา  เอี่ยมสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

กลุ่มบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

              มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้ งานธุรการของสำนัก งานการเงินและพัสดุ งานบุคลากรสำนักงาน งานประชาสัมพันธ์สำนัก งานเลขา ผอ.สำนัก งานศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ งานคุณธรรม และ ความโปร่งใส ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การอบรมกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.(นบส.ก.พ.) ของกระทรวง ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวง มหาดไทย หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) และอื่นๆ