กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯนางสาวธฤตา  โลกคำลือ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทำข้อเสนอนโยบาย และแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการคัดกรองจำแนกกลุ่มครู เพื่อการพัฒนา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำข้อเสนอขอจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยประจำปี ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการพัฒนาครู และ บุคลากรการศึกษาในภาพรวม งานเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานผลตามตัวชี้วัดของ กพร. งานตามนโยบายการอบรมครู โดยระบบ TEPE Online