กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาตามกฎหมายกำหนด

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ


นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวธาริดา  นานิลทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ


นายมานะ โกศล
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 1 (พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง)

              มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้ จัดทำแผนและงบประมาณประจำปี ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู และ บุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และ พัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด จัดทำหลักสูตร ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ครูผู้ช่วย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง