กลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ


นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเสกสรร  ทองบริบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 2
(พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ และ การเชิดชูเกียรติ)

               มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้ จัดทำแผนและงบประมาณประจำปี ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ดำเนินการการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด ดำเนินการ ประสาน ติดตามประเมินผลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาครูและ บุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๓๘ค.) ข้าราชการ ก.พ.ในส่วนกลาง จัดดำเนินการ ประสาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชิดชูเกียรติและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น โครงการครูดีในดวงใจ โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู โครงการ สพฐ.ดีเด่น รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ของคุรุสภา รางวัลบุคคล หน่วยงานโครงการดีเด่น ของคณะกรรมการเอกลักษณ์ ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รางวัลมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รางวัลคนค้นคน award รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัล ศ.สังเวียน รางวัลซื่อสัตย์สุจริต อื่นๆ ฯลฯ