กลุ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ


นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯนางสาวสิรินภา  ปัญญาธิกวัฒน์
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นายวันนิมิต  สายสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวศศิธร  ใจหาญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 3
(พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ)

               มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้ จัดทำแผนและงบประมาณประจำปี ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะ และ ศักยภาพของครู และ บุคลากรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ข้าราชการพลเรือนส่วนกลาง บุคลากรทางการศึกษา (๓๘.ค.) ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ และ ศักยภาพครู และ บุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาข้าราชการคลื่นลูกใหม่ ข้าราชการที่มีประสิทธิภาพสูง (HIPPS)