เอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครฯ

เอกสารบรรยายการประชุม
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูฯ
คำถามยอดฮิต