สพค.

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่อยู่: กระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ชั้น 3, ถนนราชดำเนินนอก, แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300 แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์: 02 288 5634