การประชุมสัมมนาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม KU Home

          การประชุมเชิงเสวนาหาแนวทางการลง logbook เพื่อให้ครูไม่เป็นภาระและสะท้อนผลการปฏิบัติจริงให้ ก.ค.ศ. สามารถตรวจสอบได้ ผู้เข้าร่วม 30 คน ประกอบด้วย ผอ.ร.ร. 2 คน  ครูผู้ใช้ Logbook และรับรู้ถึงปัญหาหรือประสบปัญหาด้วยตนเอง จำนวน 28 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากทั่วทุกภูมิภาค หลากหลายช่วงอายุ รวมทั้งครูที่มี comment ใน FB (มากสุด 58 ปี และน้อยสุด 32 ปี) ซึ่งอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง รร ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่พิเศษ(รร เตรียมอุดม) วันที่ 15 – 16 ธ.ค. 61 ณ KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย ผอ สพค ชี้แจงเรื่องแนวทางการจัดทำ PLC ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและไม่สร้างภาระในการบันทึกชั่วโมง PLC ที่ไม่เป็นภาระให้แก่ครู

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินการประชุม ได้แก่

  1. ดำริ ท่าน รมว.ศธ ต้องการลดภาระงานด้านเอกสารของครู เน้นที่การปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่นักเรียน
  2. ผู้บริหารและครูควรได้รับการปลูกฝังให้รักองค์กร
  3. เป้าหมายของ PLC คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  4. การประชุมครั้งนี้ต้องได้แบบันทึก ที่ใช้ได้ทั่วประเทศ และ ก.ค.ศ ตรวจสอบได้