การประชุมเสวนา การนำกระบวนการ PLC มาใช้พัฒนานักเรียน

วันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สพค เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมเสวนา การนำกระบวนการ PLC มาใช้พัฒนานักเรียน
ณ โรงแรมเคยูโฮม บางเขน กทม.


มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรูปแบบการรายงานผล PLC ที่สะท้อนผลการปฏิบัติจริงและไม่เป็นภาระงานแก่ครู
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ท่านผอ. ได้บรรยายพิเศษและให้ข้อคิดในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ท่าน รมว.และผู้บริหารสพฐ. ได้มีนโยบายลดภาระงานครู สะท้อนผล ที่เกิดกับตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น บูรณาการโครงการต่างๆ, ลดครูที่ทำหน้าที่ธุรการ , การประเมินรอบ4 , คูปองครู, PLC
2. PLC คือ กระบวนการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา