การประชุมเตรียมงานครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ สอวน.

วันที่ 2 ก.พ. 62
การประชุมเตรียมงานครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ สอวน. ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 62 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดทำหลักสูตรมินิโอลิมปิก ใช้ในกิจกรรมชุมชนของโรงเรียน
2. เตรียมกิจกรรมที่จะนำเสนอในงานครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ สอวน.ซึ่งสมเด็จพะเทพพระรัตนราชสุดาฯเสด็จเป็นองต์ประธานในเดือนพฤศจิกายน 62 ณ สยามพารากอน

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูวิทยากรค่าย 1 สอวน.วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภูมิศาสตร์ จากทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 80 คน
เป้าหมายของการประชุม
1. หลักสูตรมินิโอลิมปิกสำหรับใช้จัดกิจกรรมชุมนุมระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. กิจกรรมที่จะนำเสนอในงานครบรอบ 20ปี มูลนิธิ สอวน. ซึ่งได้แก่
– นิทรรศการ
– การเสวนา
– การนำเสนอหลักสูตรมินิโอลิมปิก
และเน้นย้ำ เรื่อง ความสำเร็จของ สพฐ. ในการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อกระจายโอกาส ลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา ผ่านศูนย์การพัฒนาที่มีโรงเรียนเป็นฐาน และการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนทุกขนาดได้ใช้หลักสูตรมินิโอลิมปิกผ่านการบูรณาของคุณครูแกนนำที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เชื่อมโยงทฤษฎีในห้องเรียนกับกิจกรรมเพื่อเข้าถึงทักษะการคิดของนักเรียนทุกๆคน และฝากคุณครูทุกคนสร้างการรับรู้และสร้างข่าวเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการทำงานของคุณครู สพฐ. ในการสร้างเด็กตามความมุ่งหมายของ มูลนิธิ สอวน.