การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท
ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ


                      นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่
– ผู้บริหารในส่วนกลาง 40 คน
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 92 คน
– รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 91 คน
– ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 32 คน
– ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 34 คน
รวมทั้งสิ้น 289 คนให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมาบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ลงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งได้เรียนเชิญ ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาทด้วย นอกจากนี้ยังให้ผู้อำนวยการสำนักต่างๆในสังกัด สพฐ. นำเสนอผลงานโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์อีกด้วย