การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2562

การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2562

ขั้นตอนการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2562 คลิก

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร

ปกหน้า คลิก
คำนำ+สารบัญ คลิก 
หลักสูตร คลิก
ปกหลัง คลิก

***แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล คลิก
จัดทำและปริ้นเอกสาร นำมาใช้ประกอบการอบรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล คลิก

ใบความรู้ ID Plan คลิก
ใบความรู้การเขียนโครงการ คลิก