การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี 2562 คลิก

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกำหนดแนวทางการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมสัมมนารว่มกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม.