แนวทางการพัฒนาครูและการสะสมชั่วโมงการพัฒนาของข้าราชการครูผ่านการรับรองของ ก.ค.ศ./หน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.)

แนวทางการพัฒนาครูและการสะสมชั่วโมงการพัฒนาของข้าราชการครู
ผ่านการรับรองของ ก.ค.ศ./หน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.)

คลิก