สพฐ.และมูลนิธิ สอวน. ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สพฐ.และมูลนิธิ สอวน. ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ รวมทั้ง รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ สอวน. และคณะทำงานมูลนิธิ สอวน. เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อมอบช่อดอกไม้ และส่งกำลังใจให้กับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3. นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)
2. ดร.กัลยา เทียนวงศ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (รองหัวหน้าทีม)
และอาจารย์สังเกตการณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th iGeo) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ สพฐ. และมูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการอบรมครูวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และมีการเข้าค่ายอบรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทย และในปีนี้นักเรียนผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นครั้งที่ 4
ซึ่งผลการแข่งขันใน 3 ครั้งที่ผ่านมา เป็นผลงานเชิงประจักษ์ถึงคุณภาพของครูไทย และเด็กไทย สามารถสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก ดังนี้
– ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับ 2 เหรียญทอง โดย นายวุฒิภัทร กีรติไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก
– ครั้งที่ 2 ปี 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
– ครั้งที่ 3 ปี 2561 ณ ประเทศ แคนาดา นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับ 4 เหรียญทองแดง

โดยทั้งหมดเป็นผลงานของทั้ง 2 องค์กร ที่ร่วมด้วยช่วยกันให้การศึกษาไทยได้ทัดเทียมอารยประเทศ โดยกระจายความทั่วถึงของการพัฒนาไปทั้ง 7 ศูนย์มหาวิทยาลัย และ 8 ศูนย์โรงเรียนทั่วประเทศ