ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562
เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” (Future Teachers For Future Learners)
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา เรื่อง “การศึกษาแห่งอนาคต”
การอภิปราย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มากกว่า 20 เรื่อง กับไฮไลต์เด็ดๆ ใน Sub Theme “ทักษะชีวิตเพื่อโลกแห่งอนาคต”
“การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”
“การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลก”
“Coding”
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”
คลินิกวิจัย และคลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนออนไลน์  คลิก
ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คน
สามารถ download เกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร (Workshop) จากคุรุสภาได้ด้วยตนเองภายหลัง การประชุมแล้ว