การประชุมประจำปีเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและชี้แจงการใช้งบประมาณของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ทั่วประเทศ

การประชุมประจำปีเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและชี้แจงการใช้งบประมาณของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ทั่วประเทศ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะจัดกิจกรรม ค่าย 1 สอวน. ให้แก่นักเรียนที่ผ่าน การคัดเลือกในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์โรงเรียนทุกแห่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ในการจัดทำแผนการได้อย่างคล่องตัวและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ในการประชุมจะมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนและครูวิทยากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจแก่โรงเรียนและวิทยากร ที่สมควรได้รับรางวัล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการทำงาน โดยมีโรงเรียนและครูได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 13 โรงเรียน และครูวิทยากร 7 คน รวมถึงผู้มีอุปการะคุณกับการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ 1 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้อุทิศตนในการทำงาน จำนวน 9 คน

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
– ผู้บริหาร
– เจ้าหน้าที่การเงิน
– ครูวิทยากรจากโรงเรียนในโครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ทั้งหมด 108 โรงเรียน 125 ศูนย์
– และผู้แทนจากมูลนิธิ สอวน. สสวท.
– คณะดำเนินงานจาก สพฐ. จำนวนรวมทั้งสิ้น 640 คน