การประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการติดตาม แนะนำ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในการกำกับของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.
ได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตาม แนะนำ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการติดตาม แนะนำ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในกำกับของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
ให้กับอาสาสมัครในโครงการกองทุนการศึกษา (อสส.)
ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่กำกับ ของท่านองคมนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
โดยมี ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม
และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานถึงการดำเนินงานที่ผ่าน ณ ห้องประชุม GRAND BEYOND
โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม.