การติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในการกำกับดูแล ของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

การติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในการกำกับดูแล ของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  • เล่มคู่มือแนวทางการติดตาม คลิก
  • หนังสือเรียน ผอ.สพป.สพม. คลิก
  • รายชื่อโรงเรียนในการกำกับดูแลของท่านองคมนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา คลิก
  • อ้างถึงหนังสือ ศธ 04216/1657 ลว.13 พฤศจิกายน 2562 คลิก

*** ส่งทาง E-Mail hrdobec2013@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562