การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)
2. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.posn.or.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศทั้ง 7 แห่ง หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและค่าสมัคร นำส่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศทั้ง 7 ศูนย์ ที่ดูแลรับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ
3.ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 (อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
4. สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ในวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2563 (10 วัน)
5. มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์ สอวน. ในการเข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ สอวน. และมหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ
6. รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมผู้สนใจศึกษาได้จาก link https://www.posn.or.th/archives/1974
7. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิ สอวน. โทร. 0-2252-8915-6 , 0-2218-5243