งานแถลงข่าว “การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3”

งานแถลงข่าว “การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3”

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว “การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 และคณะทำงาน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 อีกด้วย ทางกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดการแข่งขัน

ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุนจัดโครงการและงบประมาณรองรับ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยนักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรและมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ นอกจากนี้ ในส่วนของ สพฐ. ยังมีส่วนสำคัญร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมูลนิธิ สอวน. ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ทุกวิชาที่มีการจัดการแข่งขัน ซึ่งวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (The International Geography Olympiad : iGeo) เป็นหนึ่งในวิชาที่มีการแข่งขันระดับนานาชาติ

“ถือได้ว่า การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีความรู้ความสามารถวิชาภูมิศาสตร์ ได้มีสนามในการทดสอบความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการแข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

สำหรับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Geography Olympiad : iGeo) คือการแข่งขันภูมิศาสตร์ประจำปีสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปีจากทั่วโลก จัดขึ้นโดยคณะทำงานเฉพาะกิจโอลิมปิกของสหภาพภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Geographic Union: IGU) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบบทดสอบอิงกับองค์กรท้องถิ่นและและคณะกรรมการระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยในการแข่งขันจะทำการทดสอบความสามารถของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจากแบบรูปและกระบวนการเชิงพื้นที่ แบบทดสอบของภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบทดสอบข้อเขียน แบบทดสอบมัลติมีเดีย และแบบทดสอบการออกภาคสนามที่มุ่งเน้นการสังเกตเพื่อใช้ในการทำแผนที่และการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโปสเตอร์แบบกลุ่ม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และให้นักเรียนใช้เวลาในการทำความรู้จักเพื่อนต่างชาติและสำรวจเมืองของประเทศเจ้าภาพ โดยในปี 2563 นี้จะจัดการแข่งขันที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ที่มา : Facebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.