ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

โทรศัพท์ 0-2288-5634, 0-2288-5635 โทรสาร 0-2281-0503

แผนที่