กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานเลขานุการ

นางสาวสิรินภา  ปัญญาธิกวัฒน์
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นางสาวสาลินี ไชยศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐนรี ศรีชู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล