กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะ

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะ

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นายวันนิมิต  สายสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสิรินภา  ปัญญาธิกวัฒน์
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชูศักดิ์ มีชูเชาว์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ