ความเป็นมา สพค.

ประวัติความเป็นมาสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เป็นการภายใน)

เพื่อให้มีการบริหารจัดการภารกิจที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ไฟล์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)