กลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางพุทธชาต ทองกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม
ครูชำนาญการ

นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกฤษฎา ทรงสังข์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกัญณัช วงค์คำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ