กลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางพุทธชาต ทองกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกฤษฎา ทรงสังข์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกัญญณัช วงค์คำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัฐนรี ศรีชู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล