กลุ่มงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักฯ

กลุ่มงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักฯ

นายกฤษฎา ทรงสังข์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชูศักดิ์ มีชูเชาว์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ