กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคล

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคล

นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา หิมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ