กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคล

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐณิชา หิมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสาลินี ไชยศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล