ผังองค์กร

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข
รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคล

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถนะก่อนเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะ

นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและวิจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะ

นางพุทธชาต ทองกร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล