ผังองค์กร

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถนะก่อนเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะ

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคล

นางพุทธชาต ทองกร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและวิจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะ