Q&A (คำถามยอดนิยม)

ตอบ : ผู้ลงนามในหนังสือนำส่ง คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว
ตอบ : ผู้เสนอหลักสูตรต้องนำส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามหัวข้อ รายละเอียด ในประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะของหลักสูตรการพัฒนา ให้ครบทุกข้อ
ตอบ : หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา บริษัท มูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กร ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ตอบ : สามารถส่งหลักสูตรได้ไม่จำกัด โดยผู้นำเสนอจะต้องบริหารจัดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา
ตอบ : ระบบจะปิดการรับอีเมล์ทั้งหมด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน)
ตอบ : สามารถกำหนดราคาหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมฯ พ.ศ.2549 ค่าหลักสูตรให้รวม ค่าที่พัก สำหรับค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจ่าย เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด (โดยรวมอยู่ในงบประมาณ 10,000 บาท/คน)
ตอบ : ครูจะเป็นผู้เบิกเงินและนำมาชำระให้หลักสูตรที่ครูเลือกเข้ารับการพัฒนา