ระเบียบอื่นๆ

  • ข้าราชการประสงค์จะขอโอน หรือลาออกจากราชการ แต่มีพันธะผูกพันการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วน [รายละเอียด]