กลุ่มแผนและวิจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มแผนและวิจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล มงคลแท้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ