กลุ่มแผนและวิจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มแผนและวิจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายวิทยา  ประภาพร
ข้าราชการบำนาญ

นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ